Nieuws

Commissieleden geïnstalleerd

27 juni 2016

Op voorstel van de PvdA-fractie kunnen tegenwoordig ook personen die op de volgende verkiezingslijst worden geplaatst nu al lid worden van de commissie. De huidige schaduwfractieleden Jos te Molder en Derk Venema zijn op 21 juni benoemd tot leden van de commissies. Namens bestuur en fractie onze felicitaties.

lees verder »

De Boer Tour

17 juni 2016

Op zaterdag 9 juli gaan fractie, bestuur en schaduwfractieleden in gesprek met drie ondernemende agrariërs in de gemeente Oost Gelre op hun bedrijf. We kiezen (vandaar de naam Tour) de fiets als vervoermiddel.

lees verder »

Procedure Onderwijsvisie

door de Fractie op 24 mei 2016

Op 10 mei jl. stond informerend de Onderwijsvisie op de agenda van de commissievergadering. Een volle publieke tribune in de Calixtuskerk met vele betrokken burgers was het resultaat. De gang van zaken rondom de gemeentelijke onderwijsvisie en het daar nauw aan verbonden Masterplan van stichting Lima riep bij velen grote vragen op.

lees verder »

Informatie over budgetten Jeugdhulp en Wmo roept vragen op

door de Fractie op 24 mei 2016

Wethouder Hoenderboom heeft de raad een informatieve memo toegezonden over de budgetten Jeugdhulp en Wmo. Hierin wordt gerapporteerd over de resultaten en kosten van twee van de transities in het sociaal domein. Dat ook Oost Gelre budgetten overhoudt over 2015 is volgens de memo gelet op kortingen in komende jaren van tijdelijke aard

lees verder »

2 juni Bijeenkomst van Waarde

door het Bestuur op 24 mei 2016

Uitnodiging 2 juni 2016 Themabijeenkomst Van Waarde / Sociaaldemocratie voor de 21ste eeuw! Met medewerking van: Annemarieke Nierop; Wiardi Beckman Stichting / projectleider onderzoek Van Waarde Anna Lena Hedin; Statenlid Provincie Gelderland / ambassadeur Van Waarde

lees verder »

Ledenvergadering

21 mei 2016

Donderdag 26 mei, 20.00 uur ledenvergadering in Den Diek, Dijkstraat 30 te Lichtenvoorde. De agenda ziet er als volgt uit: 1: OPENING DOOR DE VOORZITTER 2: MEDEDELINGEN 3: VERSLAG LEDENVERGADERING 7 MEI 2015 4: EVALUATIE JAARPLAN 2015 5: JAARREKENING 2015 A: Verslag kascommissie B: Vaststelling jaarrekening 2015 / decharge penningmeester C: Benoeming nieuwe kascommissieleden 6:

lees verder »

Politiek Oost Gelre speelt verstoppertje

door Richard Klein Tank op 18 april 2016

Afgelopen dinsdag telde de agenda van de raadscommissie maar één bespreekpunt, namelijk de zogeheten “Ruimtelijke atlas”. De atlas laat zien waar we als gemeente Oost Gelre vandaan komen, waar we nu staan en wat ons toekomstperspectief is. Een atlas die met grote inbreng van onze inwoners tot stand is gekomen. Over de ruimtelijke atlas is

lees verder »

Voortzetting duurzaamheidslening

door de Fractie op 31 maart 2016

De grote kritiek die er landelijk bestaat tegen het Nederlandse duurzaamheidsbeleid is, dat er te weinig langetermijn maatregelen worden getroffen. Het is vaak even een subsidieregelingetje voor een jaar en daarna is het weer voorbij omdat de pot met geld leeg is, of worden de voorwaarden weer anders.

lees verder »

“Agrarische Ondernemers”

door de Fractie op 21 maart 2016

De CDA-fractie gaf onlangs in een ingezonden stuk in deze krant haar opinie over de raadsvergadering van 1 maart j.l. Tijdens die vergadering werden door onze PvdA-fractie en de fractie van OOG vragen gesteld naar aanleiding van een verzoek om uitbreiding van het agrarisch bouwvlak vanwege de bouw van een nieuwe melkveestal op de locatie

lees verder »

Jubileum PvdA

9 februari 2016

Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat de PvdA werd opgericht. Over de geschiedenis van de PvdA en een aantal bekende voormannen schreef Rein Annema een boekje. Dat boekje is te lezen via het tabblad Historie. Veel leesplezier gewenst.