Door op 16 november 2013

AB: Hameland

De PvdA fractie heeft vorige maand via het vragenuur de kwestie van de werkomstandigheden bij Hameland aan de kaak gesteld. Het bleek een steen in de vijver te zijn, die zowel binnen als buiten Hameland de nodige reacties heeft opgeroepen. De basis van de problematiek ligt in een ouderwetse bedrijfscultuur, die wordt gedomineerd door hiërarchie en macht, en waarin individuele medewerkers niet als gelijkwaardige gesprekspartners worden gezien, waarmee op basis van overleg overeenstemming wordt nagestreefd. In de vorige raadsperiode brachten wij een bezoek aan de toenmalige bedrijfslocaties van Hameland. Ook nu komen wij graag tegemoet aan de verzoeken van medewerkers om vooral eens een kijkje te komen nemen in het huidige Hameland. Als fractie vinden we het van belang om dat raadsbreed te doen, waarbij we niet alleen met de directie/leiding, maar vooral ook met medewerkers en leden van de WSW-raad of OR in gesprek kunnen gaan. Onze vraag aan collega-fracties is om samen met ons zo’n bezoek te gaan brengen ergens in de komende maanden.

Tijdens het vragenuur beperkte wethouder Bonsen zich tot een eerste reactie, waarbij hij in belangrijke mate leunde op de brief van directeur Wullink, die met gezwinde spoed een dag na indiening van onze raadsvragen is opgesteld en verzonden. In die brief klinkt erkenning van de problematiek door, zij het dat er verklarende omstandigheden worden aangevoerd, dat er al gewerkt wordt aan oplossingen, of dat de problemen niet overdreven moeten worden. Andere reacties die we vanuit Hameland kregen, geven aan dat de ernst en urgentie zoals die in onze vragen doorklonk, wel degelijk juist waren. “Het klopt precies en de punten van kritiek zijn een aantal weken later nog onveranderd.” Mensen komen ziek thuis te zitten omdat ze, naar eigen zeggen, binnen Hameland “tegen de muren oplopen”.

Maar dan onze verantwoordelijk wethouder. Uit documenten die wij ontvingen blijkt, dat de problematiek al in april jl. is aangekaart en onderwerp van gesprek was in het dagelijks bestuur. Vraag aan wethouder Bonsen is wat hij wist en heeft gedaan om verandering in de situatie te brengen. In oktober zegde Bonsen de raad een uitgebreid chronologisch overzicht toe. Dat hebben we nog niet ontvangen.

De problemen zijn in de eerste plaats voor de Hameland medewerkers een bron van zorg. Maar de kwestie roept voor ons als PvdA fractie de vraag op of en hoe Hameland als organisatie een structurele rol in de uitvoering van de nieuwe Participatiewet kan vervullen. Het laten groeien van een breed netwerk van bedrijven en instellingen in en buiten de gemeentegrens, waar indachtig de doelstelling van de wet arbeidsre-integratie van mensen met of zonder beperking, met de inzet van een instrument als loondispensatie mogelijk wordt, vergt een actieve, moderne visie op werkgeverschap van het college hierover.