Door op 7 november 2015

AB: Transformatie in het sociaal domein

De afgelopen 10 maanden hebben we als gemeente de eerste ervaringen opgedaan met de nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor arbeidsparticipatie, jeugdzorg en nieuwe elementen in de jeugdzorg, zoals dagbesteding en begeleiding. Complexe materie in allerlei opzichten. Er is enorm veel werk verzet om de winkel draaiende te krijgen. Denk aan de 350 nieuwe Wmo clienten die gesproken zijn, alle jeugdcliënten met PGB. De PvdA ondersteunt het dat onze frontoffice zich ontwikkelt naar een gezamenlijke voor Wmo en jeugd en dat medewerkers van beide gezamenlijk op pad gaan om problematiek in huishoudens in samenhang op te pakken. Een voorbeeldfunctie. En daar is ook sprake van bij de zogeheten “onderwijszorgarrangementen”, waarmee Oost Gelre voorop schijnt te lopen. Welke ontwikkeling voorziet het college op dit punt voor 2016?

In 2016 zal geleidelijk de aandacht van transities naar transformatie verschuiven. De PvdA is verbaasd, dat de programmabegroting maar weinig informatie bevat over de plannen voor 2016. Want de transformatie houdt niet op bij een mooie pilot in Mariënvelde, die nog letterlijk in de steigers staat. Gemeentebreed zal een visie moeten ontstaan over hoe voorzieningen aan mensen met een hulpvraag geboden kunnen worden. Dichtbij huis, kwalitatief goed en goed geborgd. Die visie lijkt te blijven steken in de uitgangspuntennotities die de raad een jaar geleden heeft vastgesteld. Het daadwerkelijke uitrollen naar de doelgroepen en kernen, hoe staat het daarmee? De inloopvoorziening stadskamer in Groenlo en Lichtenvoorde voor mensen met een psychische beperking, ja dat kan één van de schakels zijn in het aanbod van algemene voorzieningen.

Niemand mag tussen wal en schip vallen, was de gevleugelde uitspraak een jaar geleden. Kunnen we nu zeggen dat dit nu en in 2016 niet gebeurt? Is de menselijke waardigheid er ook in de praktijk van alledag waarin mensen met veranderingen in hun zorg worden geconfronteerd? Hoeveel mensen besluiten om hun zorg te beëindigen omdat de eigen bijdrage niet meer draagbaar is voor hen? Mensen moeten soms duizenden euro’s aan eigen bijdragen betalen. Begeleiding individueel wordt om die reden soms onbetaalbaar en noodgedwongen opgezegd.

In Twente zien we dat de Regiotaxi als algemene voorziening op het punt staat om te verdwijnen. Een algemene voorziening die voor menig oudere op het platteland van grote waarde is om te blijven participeren valt daarmee weg. Dit is een beweging die haaks staat op juist het beschikbaar hebben van algemene voorzieningen. Oost Gelre heeft ingestemd met de Kadernota mobiliteit, maar wel vanuit de gedachte dat in de Achterhoek een regiotaxi 2.0 zal blijven bestaan. Het idee van de kracht van de samenleving mag er niet toe leiden dat mensen verstoken blijven van vervoer en eenzaamheid toeneemt onder ouderen, alleenstaanden, mensen met een beperking.