Door op 4 november 2016

[AB] Voorbeeld 2: De kansen van duurzaamheid

Al meerdere jaren achtereen trekt de PvdA-fractie aan de bel, dat de gemeentelijke aanpak van duurzaamheid tekort schiet. Waar andere vooruitlopende gemeenten een gedegen, integrale visie op de verduurzaming van de samenleving in al haar facetten hebben gemaakt, en voor de transitie naar duurzaamheid ook de regie nemen, blijft Oost Gelre achter. Na de strategienota “Energietransitie duurzame energie Achterhoek” die de gemeenteraad vorig jaar heeft vastgesteld, blijft het angstvallig stil. Een duidelijke routekaart naar energieneutraliteit in 2030, die in gezamenlijkheid met uiteenlopende partners in de samenleving zou moeten worden geformuleerd, ontbreekt.

Dat betekent niet dat er niets gebeurt. Gelukkig zijn er diverse particuliere initiatieven bij bedrijven of samenwerkende particulieren via bijvoorbeeld postcoderoosprojecten. Dat een particuliere organisatie zoals de energiecoöperatie Groenkracht dit actief stimuleert is voorbeeldig. Maar een massale omschakeling bij het grote publiek komt nog niet van de grond. Met de fractie van OOG, die hier recent nog vragen over stelde, zijn wij van mening dat er fundamentele keuzes nodig zijn op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking.

De energietransitie moet wat de PvdA-fractie betreft één van de 3 majeure operaties van de gemeente zijn in de komende 20 jaar, waar fors en met een langjarig programma op ingezet moet worden. Onderzoek naar de mogelijkheden van grootschalige energieopwekking binnen onze gemeente via zonneparken en windmolenparken, waarbij de baten mede ten gunste komen van de gemeenschap is noodzaak.

Maar naast energieopwekking is minstens zo belangrijk het thema van energiebesparing. Bij nieuwbouwwoningen is energieneutraal bouwen tegenwoordig gebruikelijk. Maar het grootste besparingspotentieel ligt bij de bestaande woningvoorraad. Voor grootschalige energiebesparing moeten we niet alleen particulieren en woningbouwcorporaties meekrijgen, maar vooral ook het bedrijfsleven.

Voor het verduurzamen van het bedrijfsleven in Oost Gelre is een combinatie van vrijwillige afspraken (zachte aanpak) wenselijk met als stok achter de deur de handhaving van de Wet Milieubeheer. De rijksoverheid legt met de Wet Milieubeheer een grote verantwoordelijkheid bij gemeenten om energiebesparingsdoelen te behalen. Kortom: ook in het gemeentelijke handhavingsbeleid dat door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) -Achterhoek voor onze gemeente wordt uitgevoerd, moet duurzaamheid een belangrijke drijfveer zijn. Wanneer de RUD bedrijven kan stimuleren om het energiebesparingspotentieel in kaart te brengen en te verzilveren, verleggen we de nadruk van controleren naar stimuleren.

Naast particulieren en bedrijven zijn het de corporaties die sneller en minder vrijblijvend dan de afgelopen jaren hun woningbezit moeten verduurzamen. Het is aan de gemeente om dit via de prestatieafspraken af te dwingen. Wat staat er in de biedingen die Woonplaats en Prowonen onlangs hebben ingediend op dit onderdeel en welke eisen legt Oost Gelre hier op? Hoe duurzaam is inmiddels het woningenbestand in Oost Gelre?