Door op 4 november 2016

[AB] Voorbeeld 5: Alternatief dekkingsplan programmabegroting

Het college lijkt met grove pennenstreken het dekkingsplan van de meerjarenbegroting sluitend te hebben gemaakt. Ze maakt daarbij zonder al te veel inhoudelijke analyse keuzes. Maar dat zijn keuzes die niet de keuzes van de PvdA-fractie zijn. € 1 miljoen bezuinigen op het sociaal domein in 2017 en in de jaren daarna € 2,5 ton. Volgens de PvdA is dat onverantwoord als je bedenkt dat er via het gemeentefonds nog de nodige kortingen zullen volgen op jeugdzorg en Wmo en er de nodige financiële risico’s zijn zoals voor het vangnet beschut werken, het hoger uitvallen van uitgaven door vergrijzing en prijsstijgingen. Bezuinigen op het sociaal domein? De PvdA kiest hier niet voor. 

Een taakstelling van € 200.000 op de openbare zwemvoorziening in Groenlo is volgens ons een slag in de lucht en zet de politieke discussie over de toekomst van sportvoorzieningen (denk aan het onderzoek naar de sportboulevard Lichtenvoorde en het streefbeeld binnensportaccommodaties Groenlo) onnodig onder druk. Om dan nog maar te zwijgen van het feit dat deze dekkingsmaatregel niet tevoren is gecommuniceerd met Marveld Recreatie. De PvdA kiest hier niet voor.

De budgetten voor wegenonderhoud gaan fors omhoog de komende jaren. Dit als gevolg van het Wegenplan dat met een nipte meerderheid is aangenomen. De PvdA is gelet op de huidige stand van de wegen en de doeltreffende inzet van bestaande middelen in de afgelopen jaren ervan overtuigd dat deze budgetverhoging, uitgaande van een onderhoudsniveau C, achterwege kan blijven. De PvdA kiest hier niet voor.

De verbouwing van het gemeentehuis wordt duurder en gaat niet de besparing bereiken op bedrijfsvoeringskosten, die taakstellend was opgenomen. De PvdA koos hier niet voor en vraagt zich af: kan dit maar zo?