Door op 16 november 2013

Algemene Beschouwingen (AB) bij de begroting 2014: Zijn we klaar voor de toekomst….?

Vorige week was het weer zover: de jaarlijkse algemene beschouwingen. De fracties in de gemeenteraad gaven hun visie over het komende jaar. De PvdA greep die gelegenheid aan om stil te staan bij enkele actuele sociale onderwerpen: de crisis, armoedebestrijding, Hameland en de kwestie Sensire.

In deze algemene beschouwingen hebben wij vooral de focus gelegd op de sociale agenda. De onderwerpen laten zien dat Oost Gelre in het sociale domein naar onze opvatting, ondanks de inspanningen die op vele terreinen worden gepleegd, nog niet klaar is voor de toekomst. In de stukjes AB op deze website kun je ons standpunt over de verschillende onderwerpen lezen. Voor wie dat prettiger vindt, is de volledige tekst in deze bijlage opgenomen: Algemene beschouwingen bij begroting 2014

Maar ook buiten deze onderwerpen valt er nog het nodige te doen. Met het vernieuwen van de dorps- en stadspleinen, zijn de problemen in onze kernen niet opgelost. Leegstand van winkels blijft een punt van zorg. Wat heeft het college gedaan met onze motie van oktober vorig jaar die opriep tot een beleidsregel vrijkomende detailhandelsbebouwing naar analogie van de vrijkomende agrarische bebouwing? We zien of horen er niets over.

Dan de duurzaamheid: De PvdA hoopt dat AGEM in komende jaren kan uitgroeien tot een belangrijke regionale energieleverancier die een concrete bijdrage kan gaan leveren aan de uitvoering van het Akkoord van Groenlo. Maar opnieuw dringt de vraag zich op: Wat doet de gemeente Oost Gelre zelf op het gebied van de ambitieuze duurzaamheidsplannen? Welke resultaten gaan we volgend jaar bereiken?

Het onderwerp integriteit is na de heftige debatten in en buiten deze politieke arena, waarbij menigeen zijn of haar eigen waarheid predikte, van onverminderd groot belang, ook in 2014. De wijze waarop de raad begonnen is met elkaar het gesprek hierover aan te gaan is positief.