Door op 6 november 2014

Armoede

Er zijn grote verschillen tussen vermogenden en mensen die moeite hebben om in het dagelijks onderhoud te voorzien. De kloof tussen rijk en arm is weer actueler dan ooit. Nederland telt 170.000 miljonairs, een aantal dat fors is gegroeid ondanks de crisis, en 2,5 miljoen mensen rond het bestaansminimum.

Na 7 jaar economische crisis is armoede voor menigeen, ook in onze gemeente, een dagelijkse realiteit. Telkens weer zien rond te komen en het einde van de maand te halen. Het aantal cliënten uit Oost Gelre, dat structureel gebruik maakt van de voedselbank Oost-Achterhoek is vorig jaar verdubbeld.

Hierbij denken we aan de woorden van staatssecretaris Jetta Klijnsma die tijdens haar bezoek aan Antoniushove in Lichtenvoorde vorig jaar wees op het grote belang om armoede vroegtijdig te signaleren. Door tijdig in te grijpen kan voorkomen worden, dat mensen diep in de schulden terecht komen en in intensieve begeleidings- en schuldsaneringstrajecten terecht komen. Gemeenten kunnen hier samen met maatschappelijke hulpverlenende instellingen en woningbouwverenigingen een belangrijke rol spelen. De Woonplaats of Pro Wonen moet al aan de bel trekken wanneer een huurder twee maanden zijn huur niet heeft betaald. Na een half jaar is het vaak te laat.

Armoede is niet echt een thema in de programmabegroting 2015 die het college heeft gepresenteerd. Wij dringen er bij het college op aan om het gemeentelijke armoedebeleid meer en actiever uit te blijven voeren. Een motie om de armoedenorm te verleggen van 105% naar 120% werd aangenomen. De PvdA is van mening dat het van groot belang blijft dat de gemeente uiteindelijk mensen kan blijven helpen, die daar echt behoefte aan hebben. Dit gaat verder dan de eenmalige regeling voor mensen met een minimum inkomen, die we momenteel kunnen aanbieden en van harte ondersteunen