16 februari 2018

Behoud investeringsfonds Groenlo en Innovatiefonds

Wij zijn tegen het aanhouden van allerlei overbodige potjes (reserves), daar is uiteraard niemand een voorstander van. Dat we het bed met gemeentelijke reserves eens even goed opschudden en een streep zetten door reserves die geen nut meer hebben: prima. Maar dit voorstel van het college slaat door, omdat het investeringsfonds Groenlo en in en het innovatiefonds nog steeds verbonden zijn aan actuele gemeentelijke doelstellingen Om deze zomaar naar de algemene reserve over te hevelen stuit ons tegen de borst: het is een onbezonnen actie om die nu zomaar op te heffen.

Wat het investeringsfonds Groenlo betreft: 230.000 euro ligt nog op de plank voor Groenlo. College zegt dat het programma stad Groenlo klaar is. Dat is volgens de PvdA geenszins het geval. Wij willen dit gebruiken voor de noodzakelijke twee resterende bruggen in de gracht.

Dan het Innovatiefonds, die reserve is wezenlijk, omdat we het belangrijk vinden de innovatie aan te jagen. Het bestaan van de verordening innovatiefonds wordt juist gelegitimeerd door het feit dat de raad hier een substantiële pot met geld voor beschikbaar heeft gesteld. Het gaat dan niet aan om te zeggen: ach als we weer een aanvraag gaan honoreren moeten we het geld maar uit de algemene reserve halen.  Het feit dat er nog een substantieel restantbudget is geeft aan dat het college nog wel wat uitnodigender te werk mag gaan. Stimuleer de innovatie, juist nu het economisch weer beter gaat. Het zou werkelijk een slecht signaal zijn naar het bedrijfsleven in Oost Gelre om de reserve op te heffen.

De PvdA is met een amendement gekomen. Wij spitsen dit met name toe op het innovatiefonds, een reserve van 788.000 euro, omdat we verwachten dat menig fractie het een verkeerde stap vindt om die zomaar op te heffen.

AMENDEMENT

Amendement naar aanleiding van agendapunt 17
De raad van de gemeente Oost Gelre in vergadering bijeen d.d. 6 februari 2018
Onderwerp:  Nota reserves en voorzieningen 2018-2022
 

De Raad,

Overwegende, dat 

–       het aanhouden van overbodige bestemmingsreserves niet wenselijk is,

–       dat het voorstel van het college te ver gaat omdat bestemmingsreserves die nog steeds verbonden zijn aan actuele gemeentelijke doelstellingen naar de algemene reserve worden overgeheveld zonder reëel doel,

–       met name het Innovatiefonds een wezenlijke bestemmingsreserve is, die nog maar enkele jaren geleden weloverwogen is ingesteld omdat de gemeenteraad het belangrijk vond de innovatie actief aan te jagen,

–       het bestaan van de verordening innovatiefonds juist gelegitimeerd wordt door het feit dat de raad hier een substantiële pot met geld voor beschikbaar heeft gesteld,

–       het feit dat er nog een aanzienlijk restantbudget beschikbaar aangeeft dat de gemeente nog wel wat uitnodigender te werk mag gaan ter stimulering van de innovatie,

–       het een slecht signaal zou zijn naar de samenleving en in het bijzonder het bedrijfsleven in Oost Gelre om de reserve op te heffen,

 

BESLUIT: 

Het dictum van het ontwerp raadsbesluit te wijzigen zodat dit gaat luiden: 

1.     In te stemmen met de nota reserves en voorzieningen 2018-2022

2.     In te stemmen om de voorgestelde bestemmingsreserves, met uitzondering van de reserve Innovatiefonds, op te heffen en toe te voegen aan de vrij besteedbare reserve. 

Ondertekening en naam:          namens de PvdA-fractie,

                                                    Richard Klein Tank, Peter Baks