Door op 20 oktober 2014

Beleidsplan Participatiewet 2015-2018

De Participatiewet heeft een nobel doel: mensen laten participeren in de samenleving. Een zinvolle invulling geven aan je leven is voor een belangrijk deel afhankelijk van het hebben van een baan. Mensen met of zonder beperking een plek geven op de arbeidsmarkt, die bij hen past. Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, met bestaande en nieuwe re-integratievoorzieningen, zoals het beschut werken voor mensen die niet in een regulier bedrijf kunnen functioneren, de loonkostensubsidie om het bedrijven aantrekkelijk te maken een plek te bieden voor mensen met een beperking.

De nieuwe wet en het beleidsplan dat het college heeft voorbereid, roepen vragen op. Onduidelijk is bijvoorbeeld nog hoe precies het werkbedrijf vorm zal krijgen dat een belangrijke rol gaat vervullen in de uitvoering van de wet. Eerder hebben we al ingestemd met algemene uitgangspunten, zoals dat de inspanningen gericht moeten zijn op de uitstroom uit de uitkering naar algemeen geaccepteerde arbeid (eigenlijk niets nieuws). Daarmee is het grote belang van re-integratie een gegeven. De gemeente (SDOA) zal die taak een forse nieuwe impuls moeten geven, waarbij werkgevers in en buiten Oost Gelre geïnformeerd worden over de ook voor hen aantrekkelijke mogelijkheden, waarbij goede, passende kandidaten voor functies geboden kunnen worden. En op basis van loonwaarde van mensen een loonkostensubsidie mogelijk is. Dit schept niet alleen voor de betrokkenen een goede kans om weer aan de slag te komen of praktijkervaring op te doen, ook werkgevers kunnen hierdoor zonder voor hen al te grote risico’s een maatschappelijke rol vervullen. De PvdA is ervan overtuigd, dat het hier vaak nog gaat om “onbekend maakt onbemind”.

Tijdens een werkbezoek dat de raad onlangs bracht aan het Loopbaanplein in Winterswijk werd duidelijk, dat het relatief nog steeds een beperkte groep bedrijven is, die op deze manier zaken doet met de SDOA. Doodzonde, omdat er van de 3000 ondernemers die bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven, verdeeld over sectoren en branches toch een breed netwerk tot stand zou moeten komen, van bedrijven die zich net zoals ze zich op het gebied van duurzaamheid tegenwoordig willen onderscheiden, dit ook op het sociaal vlak willen doen.

Hierbij is het belangrijk, dat ook de verantwoordelijk portefeuillehouder in de rondgang om bedrijven te enthousiasmeren zijn bijdrage levert. De wethouder EZ van Berkelland (Han Boere) mag hij hierbij als voorbeeld nemen. Persoonlijk contact en actieve benadering, zo weinig mogelijk bureaucratie en een goede matching tussen vacatures en werkzoekenden zijn belangrijk om de arbeidsre-integratie, en daarmee ook de uitvoering van de Participatiewet, tot een succes te maken. Een regionaal, virtueel werkbedrijf, dat een marktbewerkingsplan heeft dat door gemeenten, werkgevers en werknemersorganisaties en UWV wordt onderschreven, moet immers lokaal tot resultaten leiden.
De re-integratieverordening biedt uiteenlopende voorzieningen die ingezet kunnen worden, variërend van een werkervaringsplaats, sociale activering, detachering, scholing, participatieplaats tot en met de no-riskpolis en loonkostensubsidie duurzame uitstroom. Welke worden substantieel ingezet?