16 februari 2018

Bestemmingsplan Kern Lievelde: Broddelwerk

Een conserverend bestemmingsplan legt zoveel mogelijk de bestaande situatie met actueel geldende rechten vast. Normaliter niet schokkend. Toch leverde het ontwerpbestemmingsplan het nodige ongenoegen op. Een reeks insprekers in de commissievergadering van 2 weken geleden wekt verbazing. Dat is niet normaal. Wat is hier misgegaan?

Om te beginnen de communicatie over wijzigingen die in een ontwerp bestemmingsplan worden opgenomen. Al jaren voeren we hier tevergeefs discussie over met het college, c.q. wethouder van Uem. Dit moet echt anders, wethouder blijft stoïcijns in zijn opvatting dat mensen maar in de Elna moeten lezen wat er met hun perceel gebeurt, bijvoorbeeld als een bedrijfsbestemming achter een woonhuis wordt wegbestemd. Dat is ongehoord en bestuurlijk onbehoorlijk.

Ten tweede het communiceren over de wijzigingen die tegemoetkomend aan ingediende zienswijzen zijn doorgevoerd door het college in het ontwerp-bestemmingsplan. Ook die moeten duidelijk gecommuniceerd worden, omdat die weer tot reacties van andere belanghebbenden kunnen leiden. Ook dat is hier niet goed gegaan.

Dan het raadsvoorstel met nota van zienswijzen: een zoekplaatje waar door onduidelijke formuleringen, onheldere locatievermeldingen en verwijzingen naar zienswijzen maar moeilijk een duidelijk beeld uit ontstaat.

Niet gehonoreerd: extra woningen Lievelderweg, extra bedrijfswoning Papenweg. Wat is nu feitelijk in de koopovereenkomst met VION opgenomen over de toekomstige bestemming en wat is de juridische relevantie daarvan? Is het planologische recht om te bestemmen hierdoor beperkt?

Onze eindconclusie: dit is broddelwerk!