Door Richard Klein Tank op 5 augustus 2014

Financiële uitgangspunten begroting, en het collegeprogramma in financieel perspectief

We constateren dat ook nu in de aanloop naar de begroting 2015 een dekkingsplannetje in elkaar is geknutseld door het college en dat alle pijlen gericht zijn op een traject dat nog komen gaat onder de titel “Beter worden zonder ziek te zijn.“ Bovendien is het coalitieakkoord (een collegeprogramma is er nog niet) niet financieel doorvertaald naar de komende jaren. Wel zijn de budgettaire gevolgen van de decentralisaties, de wijziging van de verdeelsystematiek van het Gemeentefonds, de gevolgen van de Meicirculaire, enzovoorts sterk negatief. Wij constateren dat het college met grove penstreken een aantal dekkingsvoorstellen presenteert om de grote gapende gaten in de begroting te dichten. Dit zonder dat die voorstellen inhoudelijk zijn toegelicht en onderbouwd. Dit is een jaarlijks terugkerende klacht. Je zou kunnen zeggen: het lijkt wel een chronische aandoening. Wij denken daarom meer aan de slogan: “Ziek zijn, zonder beter te worden!!

Het college komt nu al bijna 2 miljoen structureel tekort. Naast enkele maatregelen die al uit eerdere jaren volgen, stelt het college voor om bijvoorbeeld 780.000 euro taakstellend op de WMO te bezuinigen en om voor 426.000 euro investeringen, waarvan met de raad was afgesproken dat ze in 2014 zouden worden gedaan, uit te stellen. Bovendien wordt een enorm bedrag van 382.000 euro inverdiend op de transitiegelden door hiervoor eigen, bestaand, personeel in te zetten. De PvdA vraagt zich sterk af hoe het kan dat 6 FTE zomaar kennelijk teveel aanwezig is in de organisatie. En dan blijkt er nog eens 130.000 euro lucht uit de begroting gehaald te kunnen worden….

Richard Klein Tank

Richard Klein Tank

Mijn naam is Richard Klein Tank, 48 jaar, geboren en getogen in Groenlo. Met passie en gedrevenheid zit ik in de gemeenteraad van Oost Gelre, sinds 2010 als fractievoorzitter. Ook ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ik tijdens een raadsvergadering burgemeester Annette Bronsvoort vervang als zij afwezig is of zelf

Meer over Richard Klein Tank