Door op 2 juni 2017

Groter wonen en sloop in het buitengebied

Naar de opvatting van de PvdA fractie is door sommige andere fracties wat makkelijk heengestapt over het belangrijke uitgangspunt dat aan de beleidsregel ten grondslag ligt en dat onze steun heeft. Namelijk dat als je een woning in het buitengebied fors groter wilt bouwen je ter compensatie van die extra verstening die je creëert een maatschappelijke bijdrage levert. Een bijdrage aan het slopen van oude, uit gebruik geraakte, ontsierende bebouwing. Want alleen op die manier kan er echt een win-winsituatie ontstaan voor burger en samenleving.

De PvdA fractie zou zich kunnen voorstellen dat de sloopverplichting al zou gaan gelden voor elke kubieke meter boven de norm van 750 kuub. Want wij krijgen de indruk dat de vrijstelling voor de eerste 100 kuub extra (van 750 naar 850) in praktijk wel heel makkelijk wordt toegekend door het college. Navraag bij de ambtelijke organisatie heeft ons in die opvatting bevestigd. Vraag is dan ook welke belangenafweging het college in dergelijke gevallen maakt en in welke gevallen een verzoek is geweigerd?

Dat de sloopverplichting onder de nieuwe beleidsregel pas vanaf 850 kuub gaat gelden: het zij zo. Het is belangrijk dat de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied wordt bevorderd. In dit verband zien wij de door de wethouder toegezegde inventarisatie van gebouwen die sinds de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied door toepassing van deze regeling zijn gesloopt, graag tegemoet.

(Opmerkingen en Standpunten bij de Raadsvergadering van 30 mei 2017)