Door op 24 mei 2016

Informatie over budgetten Jeugdhulp en Wmo roept vragen op

Wethouder Hoenderboom heeft de raad een informatieve memo toegezonden over de budgetten Jeugdhulp en Wmo. Hierin wordt gerapporteerd over de resultaten en kosten van twee van de transities in het sociaal domein. Dat ook Oost Gelre budgetten overhoudt over 2015 is volgens de memo gelet op kortingen in komende jaren van tijdelijke aard en vooral het gevolg van het feit dat geboden zorg door herindicaties en keukentafelgesprekken beter aansluit bij de vraag en dat voorzieningen in het voorliggende veld (inloopvoorzieningen, dagbesteding in de kernen enz.) vaker een oplossing bieden voor mensen. Hoe groot is het gebruik van al deze voorzieningen in de verschillende kernen bij benadering?

In de jeugdzorg is de eigen bijdrage in de vorm van de ouderbijdrage afgeschaft, vanuit de gedachte dat deze mogelijk ouders ervan weerhoudt om jeugdhulp aan te vragen. Vraag is dan of ditzelfde verschijnsel zich ook voordoet in de Wmo? De memo meldt dat er minder instroom is van nieuwe cliënten. Oorzaak kan zijn dat de korting op de eigen bijdragen van 33% voor de ondersteuning vanaf 1 januari 2015 is verlopen. Mensen moeten daarom een hogere eigen bijdrage betalen. De wethouder kondigt aan dat nog gekeken wordt hoe groot die groep is en of maatregelen genomen moeten worden. De PvdA vindt dit opmerkelijk: de omvang van deze groep is toch bekend? Als fractie hebben wij signalen vernomen dat er in Oost Gelre meerdere mensen zijn met een niet aangeboren hersenletsel die de dagbesteding hebben opgezegd omdat ze 400 tot 600 euro per maand aan eigen bijdrage niet kunnen betalen, bijv. omdat er ook inwonende en studerende kinderen zijn. Kan het college bevestigen dat dit soort situaties bestaat en een indicatie geven van hoe groot deze groep mensen is, en welke maatregel hierbij volgens het college denkbaar is?