2 mei 2018

Instellen raadswerkgroep energietransitie

De PvdA heeft de energietransitie ‘Oost Gelre energie neutraal in 2030’ hoog op de agenda staan en het is een van de speerpunten van ons programma. We steunen dan ook dat nu gekozen is voor een aanpak met een programmamanager duurzaamheid.

De PvdA is voorstander van het instellen van een raadswerkgroep, mits er heldere kaders zijn vastgesteld rondom verwachtingen, het proces en de uitkomsten, zodat dit gemonitord, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld kan worden.

Hierbij kan de raadswerkgroep een inhoudelijke en toetsende rol vervullen, zodat de gemeenteraad goed geïnformeerd en meegenomen wordt in het proces, maar ook bij het opstellen van het uitvoeringsplan.

We vinden het belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming niet alleen bij de lokale stakeholders komt te liggen, maar dat wij als gemeente daar ook een duidelijke kartrekkersrol in vervullen.