Door Peter Baks op 21 november 2017

Keukentafelgesprekken WMO

Het sociaal cultureel planbureau heeft onlangs haar onderzoeksrapport gepresenteerd naar de ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders die uitvoering geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning. Twee belangwekkende conclusies hieruit zijn, dat in veel gevallen de gemeentelijke gespreksvoerders onvoldoende kennis en inzicht hebben in de specifieke beperkingen van mensen, psychische, psychiatrische en psychogeriatrische problematiek. Ten tweede de conclusie, dat de doelen van de wet, namelijk om mensen met een beperking (redzaamheid, participatie, langer thuis wonen met zo min mogelijk eenzaamheid, en kwaliteit van leven) voor een aanzienlijk deel niet worden bereikt. De PvdA vindt dit landelijke beeld zorgwekkend. Het lijkt aannemelijk dat dit beeld ook in Oost Gelre bestaat. Dat betekent feitelijk dat mensen niet de zorg krijgen waar ze recht op hebben en dat dit te maken heeft met hoe de gemeente de toegang organiseert. In dit verband hiermee vragen wij ons af of het wel verantwoord is om, zoals het college nu doet in de programmabegroting 2018, veel nadruk op preventie te leggen en tegelijk een forse taakstellende bezuiniging op het sociaal domein (enkele tonnen euro’s) in te boeken.

Algemene Beschouwingen

Peter Baks

Peter Baks

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om in de gemeenteraad van PvdA Oost Gelre te zitten: Mijn motivatie komt voort uit belangstelling voor het Openbaar Bestuur en in het bijzonder voor dat bestuur in de gemeente. Dienstbaarheid aan de burger en nieuwsgierigheid voor het reilen en zeilen in de gemeente Oost Gelre motiveert mij tijd en energie

Meer over Peter Baks