26 september 2018

Landbouw in Oost Gelre na de LOG gebieden

Afgelopen week heeft de gemeenteraad de wijzigingsbevoegdheid inzake de nieuwe vestiging van 2 veehouderijen in het zogenaamde LOG gebied Harreveld-Zieuwent ingetrokken. Dit onderwerp zorgde de afgelopen jaren voor veel onrust bij een groot aantal inwoners van Oost Gelre. Anderhalf jaar geleden, tijdens een raadsvergadering in de Oude Calixtuskerk te Groenlo, liepen de emoties hoog op, maar bleven nagenoeg alle partijen in de gemeenteraad (een ruime meerderheid) op het standpunt staan: vergund is vergund, en als overheid moet je vóór alles betrouwbaar zijn.

Als PvdA namen we toen al een kritische houding aan en baseerden we ons op voortschrijdend inzicht sinds de totstandkoming van de zogenaamde Reconstructiewet uit 2008, die destijds de basis vormde voor de ontwikkeling van de Landbouw Ontwikkelings Gebieden (LOG).

Richting de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen (dit voorjaar) werd de publieke druk zo groot dat het CDA te elfder ure met een motie kwam om de wijzigingsbevoegdheid weg te halen bij het College en de besluitvorming terug te halen naar de raad.

Het is verbazingwekkend hoe de partijen de afgelopen raadsvergadering argumenteerden om zich achter de motie te scharen en zo geen gezichtsverlies te lijden.

NLOG noemt het feit dat de schadeclaims van de initiatiefnemers lijken mee te vallen als argument om de motie opeens te gaan steunen.

Het CDA op haar beurt doet z’n best om alsnog als DE belangenbehartiger van de agrarische sector op te treden. En maakt duidelijk dat de initiatiefnemers te allen tijde welkom zijn om elders in Oost Gelre alsnog hun plannen te realiseren op bestaande intensieve veehouderij locaties. Spierballentaal die eigenlijk nergens op slaat. Zeker als ze lering hadden getrokken uit het feit dat enige tijd geleden in Berkelland een wethouder van deze zelfde partij is afgetreden omdat hij  door eigenzinnig handelen te veel verwachtingen had gewekt bij een initiatiefnemer voor de bouw van een groot varkensbedrijf op een bestaande locatie tussen Groenlo en Beltrum. Ook hier waren er veel bezwaren door omwonenden en werden de plannen afgeblazen.

De VVD tot slot (normaliter niet te beroerd om een goede inhoudelijke bijdrage te leveren aan het debat) spant de kroon en houdt de kaken stijf op elkaar.

Als PvdA staan we op het standpunt dat de agrarische sector een onlosmakelijk deel is van onze gemeenschap. Circa 70 procent van ons grondgebied heeft een agrarische bestemming. Veel lokale werkgelegenheid is direct of indirect verbonden met de agrarische sector. Maar de schaalvergroting kan niet altijd en overal doorgaan en dat geldt niet alleen voor Oost Gelre. Nieuwe technieken (emissiearme stallen, luchtwassers) kunnen veel oplossen, maar niet alles. Geur en volksgezondheid komen steeds meer onder druk door de steeds groter wordende aantallen dieren op 1 locatie. Gedegen onderzoek wordt steeds belangrijker, om de gevolgen hiervan op korte maar ook op lange termijn in kaart te brengen.

De overheid speelt hier beleidsmatig op in met de nieuwe Omgevingswet en de Omgevingsvisie die de komende jaren van kracht worden. Een belangrijk onderdeel hiervan is onder andere dat je als initiatienemer zelf in gesprek gaat met omwonenden en je plannen toelicht: de dialoog met de omgeving aangaat. Nu moeten omwonenden vaak in een plaatselijke weekkrant bij de gemeentelijke mededelingen lezen dat er uitbreidingsplannen zijn, maar als je even niet oplet ben je al te laat met bezwaar maken.

Kortom: de hoogste tijd om de discussie over de toekomst van de landbouw binnen Oost Gelre, waar wij als PvdA al jaren voor pleiten, nu zo snel mogelijk op te starten. Zodat alle inwoners van deze mooie gemeente kunnen meedenken en zo hun inbreng leveren voor dit onderdeel van de Ruimtelijke Ordening dat voor Oost Gelre zo belangrijk is. Dit kan dan vastgelegd worden in de toekomstige Omgevingsvisie. Dan zijn er duidelijke kaders voor de toekomst van de veehouderij in Oost Gelre.

PvdA Oost Gelre.