Door op 29 december 2016

Motie medicinale teelt van cannabis aangenomen

Eind december bracht onze fractie een motie in met betrekking tot de teelt van cannabis voor medicinaal gebruik.

Inwoners van de gemeente Oost Gelre hebben aan de lokale politiek het verzoek gedaan om te bevorderen dat hen de mogelijkheid wordt geboden zelf cannabisplanten te houden en te oogsten. Het gaat hierbij om inwoners die om medische redenen genoodzaakt zijn of baat hebben bij het gebruik van medicinale cannabis. Deze inwoners willen cannabisolie maken voor eigen gebruik.

Aan cannabisolie wordt een heilzame werking toegeschreven bij een groot aantal ziekten zoals spierziekten en vormen van kanker. Voor de farmaceutische industrie is de vraag naar cannabisolie geen interessante markt, waardoor patiënten onvoldoende worden bediend. De huidige officiële mogelijkheden om cannabisolie op de commerciële markt te verkrijgen zijn zeer kostbaar en/of de olie is van onvoldoende kwaliteit. Daardoor blijven deze mensen onverhoopt van deze werkzame stof verstoken.

In de Oost Gelrese gemeenschap zijn er initiatieven waarbij mensen op vrijwillige en ideële basis, zonder economische belangen, onder strikte voorwaarden een kleinschalige productie van cannabisolie willen verzorgen ten behoeve van medische gebruikers binnen onze gemeente.

Door de strafbaarstelling in het Wetboek van strafrecht van cannabisteelt, handel en gebruik en recente gebeurtenissen in het kader van handhaving bestaat er een angstcultuur bij medische gebruikers van cannabisolie. De indruk bestaat dat zelfs huisartsen terughoudend reageren op het onderwerp medisch gebruik van cannabisproducten.

De fractie heeft dan ook een motie ingediend met het verzoek aan het college / de burgemeester om zich sterk te maken voor gedoogde productie van cannabis voor medicinaal gebruik. Ook verzocht de fractie om medewerking te verlenen aan maatschappelijke initiatieven. Tenslotte was er de wens om te komen tot een open (publieke) discussie met professionals.

De oorspronkelijke motie werd op enkele punten aangepast, mede ondertekend door de VVD en aangenomen.

De volledige tekst van de aangenomen motie vind je hier.