15 mei 2018

Motie Ontwerpvergunning mestvergister RMS Laarberg

In de raadsvergadering van 8 mei is door de fracties van PvdA en D66 een motie ingediend over de ontwerpvergunning voor de mestvergister die RMS op Laarberg wil bouwen. De motie luidt als volgt:

“De raad van de gemeente Oost Gelre in vergadering bijeen d.d. 8 mei 2018

Onderwerp: Ontwerpvergunning mestvergister RMS Laarberg De Raad,

Overwegende, dat

 • Momenteel de ontwerp omgevingsvergunning voor de realisatie van de door het bedrijf RMS te bouwen mega mestvergister op de Laarberg in Groenlo ter inzage ligt,
 • Eenieder van de mogelijkheid gebruik kan maken een zienswijze in te dienen en dit derhalve ook geldt voor de rechtspersoon gemeente Oost Gelre,
 • De raad op 24 februari 2015 een motie heeft aangenomen waarin hij zijn verontrusting heeft uitgesproken over de schaalgrootte van het plan, het gebrek aan ervaring bij RMS in technologisch, financieel en projectmatig opzicht en gewezen heeft op de ongerustheid bij de bevolking over de mogelijke gevolgen van de mega mestvergister voor de leefomgeving,
 • De situatie thans drie jaar later in elk van deze opzichten ongewijzigd is,
 • De woordvoerders van de Omgevingsdienst tijdens de informatieavond op 26 maart jl. onderkenden dat sprake is van een experimentele opzet van de bedrijfsvoering van de mega mestvergister, omdat ervaringen met vergelijkbare bedrijven in binnen- of buitenland ontbreken en de toetsing daardoor op louter aannames gebaseerd kan worden,
 • Het bedrijf RMS blijkens informatie van Nederlandse en Duitse Kamers van Koophandel alleen op papier lijkt te bestaan en wel uit enkele lege BV’s,
 • De financiering van de mestvergister ongewis is en het feit dat RMS middels enkele inschrijvingsronden kapitaal heeft getracht te verwerven de nodige vragen oproept over de continuiteit, solvabiliteit en integriteit van de onderneming,
 • Het college van burgemeester en wethouders weliswaar geen bevoegd gezag is op grond van de Omgevingswet, maar wel een taak heeft te waarborgen dat de RMS-inrichting aan de vereisten uit het bestemmingsplan Laarberg voldoet,
 • Het in dit verband onder meer de vraag is of de geplande bebouwingsdichtheid op het perceel wel aan de maximum eis zal voldoen en of wel aan de voorwaarde zal worden voldaan dat er per saldo sprake dient te zijn van (netto) productie van groene energie in de vorm van biogas.

SPREEKT UIT:

 1. Dat de motie van 24 februari 2015 en de bovengenoemde overwegingen als zienswijze worden ingediend op de thans ter inzage liggende ontwerp-vergunning,
 2. Dat het bevoegd gezag wordt opgeroepen om met behulp van het wettelijk instrumentarium van Wet BIBOB, ondermijningsbeeld enz. vast te stellen of de initiatiefnemer (RMS) de toets der kritiek kan doorstaan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

D66-fractie, Jerry van der Meulen,

PvdA-fractie, Richard Klein Tank,”