Door op 16 juli 2017

Motie vergoeding eigen risico zorgverzekering aangenomen

In de Raadsvergadering van 27 juni 2017 diende de PvdA een motie in over een vergoeding voor de kosten van eigen bijdrage aan de zorgverzekeraar voor inwoners met een laag inkomen. De formele tekst van de motie is hier te lezen. In minder formele taal luidde de motie:

De gemeenteraad van Berkelland heeft in 2016 besloten om vanaf 2017 een regeling aan het armoedebeleid  toe te voegen die erop is gericht om aan inwoners met een laag inkomen die hoge zorgkosten hebben het eigen risico (max. € 385) per jaar te vergoeden. Deze faciliteit wordt geboden in combinatie met deelname aan een collectieve zorgverzekering van Menzis, waarbij de betreffende inwoner de keuze maakt voor een specifiek aanvullend pakket.

Met deze vergoedingsregeling wordt een lokaal alternatief geboden voor mensen die in het verleden aanspraak konden maken op de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, waarvan in praktijk een ruim aantal inwoners gebruik blijkt te maken. De regeling past bovendien in een sociaal armoedebeleid waarbij het uitgangspunt van de inclusieve samenleving centraal wordt gesteld.

De Sociale dienst Oost Achterhoek (SDOA) heeft in de afgelopen maanden een evaluatie gemaakt van het minimabeleid van de deelnemende gemeenten Winterswijk, Berkelland en Oost Gelre en deze evaluatie vormt aanleiding voor de raad om het beleid binnenkort te actualiseren. De regionale cliëntenraad die werkzaam is voor de drie gemeenten adviseert om de ongewenste verschillen in het armoedebeleid tussen de drie gemeenten gelijk te trekken, en de voorzieningen, waaronder de compensatie voor het eigen risico, voor alle drie gemeenten te laten gelden.

Het college heeft zich met haar memo van 23 juni 2017 bereid getoond om de (via extern onderzoek onderzochte) effecten van wijziging in eigen bijdrageregeling in de Wmo in relatie tot een eventuele regeling voor vergoeding van het eigen risico van de zorgkostenverzekering te willen beschouwen, maar spreekt hier nog geen concrete intentie mee uit.

Wij hebben verzocht het huidige gemeentelijke armoedebeleid uit 2014 te actualiseren op basis van de evaluatie die door SDOA recent is gehouden, het advies van de regionale cliëntenraad hierbij te betrekken en daarbij te streven naar opname van een compensatieregeling voor eigen bijdrage voor zorgkosten analoog aan de regeling van Berkelland.

Wij hebben verzocht het college de raad een voorstel voor geactualiseerd armoedebeleid aan te bieden op een zodanig moment dat hij dit voorafgaand aan de begrotingsvergadering van november 2017 kan behandelen.

De motie is aangenomen zonder de steun van het CDA.