Door Peter Baks op 31 maart 2015

(nota) Vrijetijdseconomie in Oost Gelre

De vrijetijdseconomie is voor Oost Gelre van groot belang. Nu en in de toekomst. De aanstaande opening van een prachtig nieuw hotel op recreatiepark Marveld en een veelbelovend horecabedrijf nabij de gracht in Groenlo illustreren dit bij uitstek. Het is dan ook goed dat we als gemeente, die in de afgelopen jaren toerisme en recreatie steeds meer als speerpunt van beleid is gaan aanmerken, een visie formuleren over hoe we denken. En graag willen we dat de rol die de vrijetijdseconomie speelt, zich de komende jaren verder kan gaan ontwikkelen.

Zo’n visiestuk kan een inspirerende vooruitblik geven met vernieuwende inzichten en daarmee antwoord geven op vragen als: Welk vervolg is denkbaar op het programma stad Groenlo? Hoe krijgt het concept van ‘Groenlo vestingstad’ een structureel vervolg? Hoe kan de evenementenkalender van Oost Gelre zich verder ontwikkelen? Welke kansen voor werkgelegenheid en betrokkenheid van nieuwe doelgroepen via de Participatiewet zijn denkbaar? Hoe gaan we om met functieveranderingen in de winkelcentra? Hoe zien wij de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in onze gemeentelijke economie? Werkgelegenheid, verblijfsaccommodatie, dagrecreatie, doelgroepen enz. Welke doelstellingen zijn wenselijk?

Het is jammer, dat de nu voorliggende beleidsnota op het vlak van de visie niet echt uit de verf komt. Het stuk is waardevol waar het gaat om het bijeen brengen van uiteenlopende beleidsdoelen uit voorgaande, sectorale notities (ook van andere overheden zoals Rijk, provincie en Regio Achterhoek), maar voegt daar vervolgens weinig aan toe. Het initiatief is aan de samenleving en we trekken geld uit voor een coördinator. Dat is plat gezegd de enige visie.

De PvdA vindt dit duidelijk een gemiste kans. Waarom niet een meer interactief proces met toeristisch recreatieve bedrijven en instellingen, betrokken burgers en politiek en zo het maatschappelijke debat meer ruimte geven? En dat hoeft dus zeker niet te betekenen dat de gemeente zelf projecten gaat bedenken. De wethouder gaf toe in de commissie, dat er weinig nieuws was: de visie zat al in de bestaande beleidsdocumenten, zo antwoordde ze. Kortom: oude wijn in nieuwe zakken. Dan resteert eigenlijk alleen het formatieve deel van het voorstel, namelijk de aanstelling van een extra coördinator.

Zonder een discussie over welke output we met de bestaande gemeentelijke formatie en bestaande subsidierelaties verkrijgen, vinden we zo’n voorstel nu niet aan de orde. De kadernota voor de begroting van volgend jaar is daarvoor een logischer moment om af te wegen of dit wel wenselijk is. Al heel snel schiet de nota naar de instrumentele kant van personele inzet: er moet een coördinator komen en die kost jaarlijks geld. Dit hoort eigenlijk helemaal niet thuis in deze nota. Het lokale beleid zelf omvat in deze nota nog geen 2 A4 aan uitgangspunten. En dat is wel erg mager.

De PvdA steunt van harte alle initiatiefnemers (groot en klein) die bedrijfsmatig of op vrijwillige basis een rol spelen in de vrijetijdseconomie in Oost Gelre. Verbinding van initiatieven kan een rode draad zijn die de komende jaren meerwaarde kan bieden. In dat speelveld vervult de gemeente sinds jaar en dag een zekere, faciliterende rol. Die rol verandert door de terugtredende overheid, maar hoeft niet uitgebreid te worden. Met het bestaande kunnen ook andere keuzes worden gemaakt.

Peter Baks

Peter Baks

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om in de gemeenteraad van PvdA Oost Gelre te zitten: Mijn motivatie komt voort uit belangstelling voor het Openbaar Bestuur en in het bijzonder voor dat bestuur in de gemeente. Dienstbaarheid aan de burger en nieuwsgierigheid voor het reilen en zeilen in de gemeente Oost Gelre motiveert mij tijd en energie

Meer over Peter Baks