Door Richard Klein Tank op 18 april 2016

Politiek Oost Gelre speelt verstoppertje

Afgelopen dinsdag telde de agenda van de raadscommissie maar één bespreekpunt, namelijk de zogeheten “Ruimtelijke atlas”. De atlas laat zien waar we als gemeente Oost Gelre vandaan komen, waar we nu staan en wat ons toekomstperspectief is. Een atlas die met grote inbreng van onze inwoners tot stand is gekomen. Over de ruimtelijke atlas is de afgelopen tijd al het nodige gezegd en geschreven. Alle aanleiding om er eens een goed politiek debat over te voeren, zou je denken. Maar niets was minder waar. De meeste raadsfracties durfden het inhoudelijke debat niet aan te gaan. Het publiek op de tribune had het nakijken. Een beschamende vertoning.

Een vooruitstrevend document
De ruimtelijke atlas is een lijvig document met veel foto’s, waarin vanuit verschillende invalshoeken, zoals ruimtelijke ordening, economie, landschap, wonen en zorg een samenhangend toekomstbeeld wordt gegeven. Een document waarmee Oost Gelre als één van de eerste gemeenten een integrale omgevingsvisie krijgt (deel 1). Een document ook waarin de onderscheidende kwaliteiten van al onze kernen en het buitengebied zijn verwoord (deel 2). En een document waarin een vereenvoudigd stelsel voor welstandstoetsing is opgenomen met minder regeltjes voor de burger (deel 3).  Er is zelfs een digitale versie op de gemeentelijke website beschikbaar.
De toegevoegde waarde van de ruimtelijke atlas is met name dat vanuit verschillende invalshoeken tegelijk naar de gemeente als geheel wordt gekeken. In het verleden werden vaak voor elk onderdeel aparte beleidsnota’s geschreven. Een ruimtelijke atlas kijkt verder dan de bestaande bestemmingsplannen doen en bevat een aantal richtinggevende uitgangspunten, bijvoorbeeld over het wonen en werken in de kernen of de toekomstige ontwikkeling van het buitengebied.

PvdA-fractie spreekt zich wel uit
Natuurlijk hoef je het als fracties uit de gemeenteraad niet met alle keuzes eens te zijn die het college in samenwerking met een klankbordgroep vanuit de bevolking in de ruimtelijke atlas heeft opgeschreven. Het vormen van een mening, het confronteren van standpunten en het inbrengen van nieuwe inzichten: daar is nu juist het politieke debat voor bedoeld.
De PvdA fractie was van plan het debat aan te gaan. Wij staan positief tegenover de bedoelingen van de ruimtelijke atlas. Wij hebben waardering voor de vele inspanningen die het gekost heeft van iedereen die bij de voorbereiding betrokken is geweest. Wel hebben we nog kanttekeningen en suggesties voor verbetering. Zo missen we een duidelijke visie op duurzame ontwikkeling op het gebied van energie en landbouw. Waar maken we ruimte voor grootschalige duurzame energieproductie? Hoe verenigen we ekologische landbouw met de huidige tendens van verdere schaalvergroting? Hoe realiseren we het wettelijke verbod op asbestdaken vóór 2024? Antwoorden op deze vragen missen we.

Vinger op de zere plek
De woordvoerders van CDA, VVD en NLOG gaven aan dat ze niet op de inhoud wilden ingaan. Vreemd genoegd weerhield dit hen er niet van om de ruimtelijke atlas naar de prullenbak te verwijzen. Het CDA heeft liever niet een integraal stuk. De Nieuwe Liberalen zijn bang voor de juridische gevolgen. De VVD wil een omgevingsvisie van slechts 1 A4-tje.
De fractie van OOG legde de vinger op de zere plek: de pijn zit ‘m waarschijnlijk bij de projectontwikkelaars. De ruimtelijke atlas brengt de bouwvolumes voor nieuwe woningbouw terug en dat is een pijnlijke discussie die men kennelijk niet aandurft. En daarom zijn alle pijlen gericht op de Ruimtelijke atlas.
Arme wethouder van Uem: hoe goed zijn vergelijking van de ruimtelijke atlas met het programma stad Groenlo (ook een integrale visie, die de afgelopen jaren de nodige vruchten heeft afgeleverd) ook was, de meeste fracties wilden hier niets van horen. En de PvdA-fractie, die het inhoudelijke debat waar het publiek op zat te wachten wel wilde voeren….? Die werd eenvoudig de mond gesnoerd. Einde discussie.

Richard Klein Tank
fractievoorzitter PvdA

Richard Klein Tank

Richard Klein Tank

Mijn naam is Richard Klein Tank, 48 jaar, geboren en getogen in Groenlo. Met passie en gedrevenheid zit ik in de gemeenteraad van Oost Gelre, sinds 2010 als fractievoorzitter. Ook ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ik tijdens een raadsvergadering burgemeester Annette Bronsvoort vervang als zij afwezig is of zelf

Meer over Richard Klein Tank