24 november 2018

PvdA wil mestvergister opnieuw op de agenda

In de raadsvergadering van 20 november heeft de PvdA-fractie tijdens het vragenuur gepleit om de situatie rond de mestvergister op de Laarberg in Groenlo opnieuw te gaan bespreken in de gemeenteraad. Aanleiding is het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland om (onder meer) een omgevingsvergunning te verlenen voor het bioraffinagebedrijf dat RMS Groenlo BV wil gaan bouwen, beter bekend als de “megamestvergister” op de Laarberg.

In een memo aan de raad maakten burgemeester en wethouders onlangs bekend dat zij tevreden zijn dat de provincie hun advies om de ontwerp-vergunning op enkele punten aan te vullen heeft overgenomen. Burgemeester en wethouders vinden dat de vergunning er nu “gedegen” uitziet en hierdoor “de bedrijfsvoering wordt verbeterd en een goed handhaafbare situatie ontstaat”. Daarom zien ze geen aanleiding om beroep in te stellen tegen de vergunning. Het proces evalueren; dat is het enige dat het college nu nog wil doen.

De PvdA-fractie in de gemeenteraad is verbaasd over deze summiere reactie van het college en het volledig achterwege blijven van actieve communicatie richting de samenleving. Want al op 24 februari 2015 heeft de raad bij motie uitgesproken dat de gemeente, gezien de grote maatschappelijke impact van de mestvergister en de ongerustheid onder de bevolking over de mogelijke overlast en risico’s, een actieve rol moet spelen in de communicatie naar burgers. Ook al is het college van burgemeester en wethouders niet het bevoegd gezag dat de vergunningen verleent.

Als PvdA vinden we dat er nu alle aanleiding is om over de mestvergister in gesprek te gaan. Ten eerste liggen de verwachte verkeersproblemen op de Laarberg op het bordje van de gemeente. Ten tweede blijkt de geurcirkel te zijn verkleind en dat roept vragen op. Ten derde is onduidelijk waarom de provincie geen toegevoegde waarde ziet om een kwaliteitsmanagementsysteem voor te schrijven. Ten vierde blijft er ongeloof dat er geen Milieu Effect Rapport is gemaakt. En ten vijfde blijkt uit de zienswijzennota, waarin de provincie alle ingediende reacties op de ontwerpvergunning heeft opgenomen, dat het niet alleen burgers/omwonenden zijn, maar ook bedrijven op de Laarberg die zich zorgen maken over wat de bouw van de mestvergister voor hen zal betekenen.

Op onze vraag of burgemeester en wethouders bereid zijn om in samenwerking met de provincie Gelderland op korte termijn een openbare informatiebijeenkomst te beleggen, waarbij uitleg wordt gegeven over de vergunning en over het standpunt van het college hierover, reageerde de wethouder afwijzend. Dat vindt hij niet nodig.

Wij zullen het onderwerp in een komende vergadering van de raadscommissie laten agenderen, zodat ook andere fracties zich kunnen uitspreken.

PvdA-fractie
Richard Klein Tank & Annelies Donderwinkel