Door op 24 mei 2016

Procedure Onderwijsvisie

Op 10 mei jl. stond informerend de Onderwijsvisie op de agenda van de commissievergadering. Een volle publieke tribune in de Calixtuskerk met vele betrokken burgers was het resultaat. De gang van zaken rondom de gemeentelijke onderwijsvisie en het daar nauw aan verbonden Masterplan van stichting Lima riep bij velen grote vragen op.

Tijdens die drukbezochte behandeling van dit agendapunt werd duidelijk dat het college ‘leefbaarheid’ niet als belangwekkend criterium in haar onderwijsvisie heeft betrokken. Pijnlijk duidelijk werd dat de wethouders Hoijtink en Hoenderboom hierover uiteenlopende standpunten bleken te hebben. Tijdens die bijeenkomst hebben wij als PvdA-fractie opgemerkt dat het zeer merkwaardig is dat de raad het bekritiseerde Masterplan van stichting Lima nog niet ter kennisname heeft ontvangen, ook al is dat voor ons als raad niet een beslisdocument. Een dag later vernamen wij van Lima (tot onze verbazing) dat het Masterplan nog niet eens gereed is. De bron van de bekritiseerde boodschap blijkt nog slechts een nieuwsbrief te zijn.

Op diezelfde dag, 11 mei, kondigde wethouder Hoijtink tijdens het vervolg van de commissievergadering aan de gemeentelijke Onderwijsvisie terug te willen nemen. Het presidium van de raad heeft vervolgens besloten om het stuk niet op de agenda te plaatsen op 24 mei.

Vraag is nu natuurlijk wel: hoe gaat dit traject verder? Het is in ieders belang dat eerst een intensief en open communicatie start over de probleemanalyse met betrekking tot de toekomst van primair onderwijs in Oost Gelre, met ruimte voor inbreng in (alternatieve) oplossingsmogelijkheden. In de eerste plaats hebben schoolbestuur en college van B&W een belangrijke taak om hiermee aan de slag te gaan. Om onduidelijke redenen zijn echter door Lima de geplande gesprekken in de verschillende kernen met scholen en ouders uitgesteld. Men wil nu kennelijk eerst met de dorpsbelangenorganisaties in gesprek.

De PvdA fractie vraag het college: Wat is precies de betrokkenheid van het college in dat communicatietraject dat volgt? Betekent het terugtrekken van de Onderwijsvisie dat het college gaat werken aan een nieuwe versie? Zo ja wanneer kan de raad die verwachten?

En tot slot: Hoe kan het dat het college zo’n gevoelig onderwerp als de toekomst van het basisonderwijs in onze gemeente zo ondoordacht en niet-integraal heeft voorbereid?