Door op 30 september 2016

Stadsbrouwerij

Wat zou het mooi zijn als Grolle weer een eigen brouwerij krijgt. Een stad met zoveel brouwhistorie krijgt opnieuw een kleine brouwerij. Eentje waar er eeuwen geleden verschillende van waren in Grol. Een stadsbrouwerij nota bene. We gaan er maar even van uit dat dit geen beschermde titel is.

Tijdens de commissievergadering is uitvoerig gedebatteerd over deze welkome aanvulling op het toeristisch recreatieve voorzieningenaanbod in Groenlo. En afgezien van enkele kritische geluiden met vragen over wat het betekent om toch weer een vorm van industriële activiteit in een gebied dat inmiddels woonwijk is geworden toe te staan, lijken vele inwoners van Groenlo warm voorstander van deze plannen.

Toch is het goed om stil te staan bij de randvoorwaarden die verbonden moeten worden aan de planologische afweging om via een verklaring van geen bedenkingen onze medewerking te verlenen. Randvoorwaarden om de omvang van de productie van bier niet alleen nu, maar ook voor over 10 of 20 jaar te maximeren, zodat er harmonie blijft met de openbaar toegankelijke parkachtige omgeving. Randvoorwaarde ook om zoveel mogelijk de waardevolle groene zone in de tuin van huize Adriana te behouden en hier passende maatregelen voor te treffen. De betrokkenheid van belangenorganisaties zoals de stichting Mooi Groenlo is hierbij een must. En randvoorwaarden om verkeers-bewegingen en parkeren van de verwachte 20.000 bezoekers op jaarbasis goed op te vangen.

De PvdA heeft forse kritiek geuit in de commissie, niet op dit plan voor een stadsbrouwerij, maar wel op de door het college gevolgde besluitvormingsprocedure, waarbij het college de raad de mogelijkheid ontnomen heeft om een volwaardige planologische afweging te kunnen maken tussen de twee alternatieve plannen die momenteel voor de locatie Adriana bestaan. Wij zijn van mening, dat het college strijdig heeft gehandeld met het zogeheten Fair play beginsel uit de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat we zonder vooringenomenheid naar plannen van burgers moeten kijken. Door onomwonden het plan voor een stadsbrouwerij te omarmen en het bestaan van een alternatief plan voor de bouw van zorgappartementen in villa Adriana met bijgebouwen in het raadsvoorstel geheel dood te zwijgen, ontstaat de indruk dat de handelwijze van het college op gespannen voet staat met dit beginsel.

Ontegenzeggelijk zijn er jegens de initiatiefnemers van de zorgvilla in de afgelopen jaren verwachtingen gewekt. Het initiatief werd tot enkele maanden geleden letterlijk toegejuicht in het Programma Stad Groenlo (inspiratiedocument, maar juridisch meer dan dat, namelijk kaderstellend document). Daar kunnen we niet omheen. De PvdA fractie sluit niet uit dat het vermeend onrechtmatig handelen van de gemeente als rechtspersoon nog wel eens juridische gevolgen kan hebben. Maar dat is niet een vraag waar de raad nu iets mee kan. Het is principieel onjuist dat de planologische afweging die het college kennelijk zelf in 2015 heeft gemaakt over het alternatieve plan niet aan de raad is voorgelegd en nooit op de raadstafel is beland. In dit geval zou een bestemmingsplanprocedure met besluitvorming door de raad de voorkeur hebben verdiend. Wij dienen een motie in met deze strekking.