Door Rein Annema op 25 september 2013

Tegenbegroting CDA en de Bergrede

Wat heeft de Bergrede, in de Bijbel, nu te maken met de Elfstedenstad Workum en de tegenbegroting van het CDA? Ik zal het u uitleggen.

Workum is een schilderachtig stadje in Friesland, aan de westkust, dat bekend staat om het Jopie Huismanmuseum en het specifieke Workums Aardewerk dat er gemaakt wordt. Het is roodbruin met “ringeloren”beschilderd. Ook de kerk is bijzonder. De toren staat los van de kerk. U moet er echt eens gaan kijken; of het nu schaatsweer is of tijdens het skûtsjesilen. Ook in Workum is altijd wat te doen (vrij naar Herman Finkers).

Er bestaat dan een kans dat u de heer (van Haersma) Buma tegen het lijf loopt. Een van de bekende “Friese Zonen”. Zijn vader was er burgemeester. Buma, zoals hij zich nu noemt, is de huidige fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer en komt uit een Friese regentenfamilie. Hij heeft recent een TEGEN-begroting opgesteld. Dat is een alternatieve begroting in plaats van de begroting van het kabinet Rutte-Asscher.

Ik was benieuwd naar de tegenbegroting van de heer Buma. Naar mijn mening kunnen we altijd wel wat Christelijke Bezieling gebruiken. Zeker in een tijd als deze. Ik klikte gisteravond vol enthousiasme daarom op internet het document aan. Na vijf minuten lezen werd het stil. Vol onGELOOF constateerde ik het volgende:
•    daar waar het kabinet kiest voor een beperkte overschrijding van de beruchte 3% stijgt het begrotingstekort bij het CDA naar 3,5%. Hoezo (financieel)rentmeesterschap?
•    daar waar het kabinet kiest voor bezuiniging op de defensie, oplopend naar afgerond een half miljard in 2018 (en dan hebben we wel wat vliegtuigen vervangen),daar wil het CDA meer uitgeven.
•    daar waar dit kabinet met de PvdA zorgt voor eerlijk delen en de koopkracht van mensen in de bijstand op peil houdt, daar ontneemt het CDA de alleenstaande bijstandsgerechtigden die 100 euro extra die is voorzien door Jetta Klijnsma cs.
•    daar waar dit kabinet de lasten eerlijk verdeelt naar draagkracht door aan hogere- en middeninkomens iets meer te vragen, daar verlaagt het CDA de inkomstenbelasting.
•    omdat het CDA ook opkomt voor de zwakkeren in de samenleving buiten Nederland, verlaagt zij het budget voor ontwikkelingssamenwerking met nog eens een kwart miljard euro.

Toen ik dit lijstje tot me door liet dringen, moest ik onwillekeurig denken aan vervlogen tijden toen Willem Aantjes fractievoorzitter was van het CDA. Willem Aantjes beleed de politiek op basis van de Bergrede en was de eerste fractievoorzitter van het CDA en daarmee Buma’s illustere voorganger. Het was ook Aantjes die het in de praktijk probeerde te brengen, samen met Hannie van Leeuwen. Het zou te ver voeren om de hele Bergrede uit te gaan leggen. Maar die Bergrede kan samengevat worden als: “kom op voor de armen, waar ook ter wereld, verdeel het brood bij schaarste rechtvaardig en wees uw broeders hoeder”.
Het was Aantjes die ooit zei dat de VVD een partij was van halen, hebben en houden. Ik zou die uitspraak, gelet op de afspraken in het regeerakkoord, niet (meer) voor mijn rekening durven nemen.

Bij het CDA is de Bijbel richtsnoer voor politiek handen. Dan loop je het gevaar dat anderen het handelen van het CDA beoordelen aan de hand van die normen en waarden. Een partij die zich nu o.a. profileert als de omgekeerde Robin Hood, (zie de eerdergenoemde voorbeelden) die heeft wat mij betreft wat uit te leggen. Zeker als het geluid van Aantjes en van Leeuwen lijkt te zijn verstomd en het CDA zich juist lijkt te gaan profileren als de partij van halen bij de armsten, hebben en houden voor de midden en hogere inkomens.

Ik zou de heer Buma een advies willen geven. De TEGEN-begroting lijkt sporen van haast te bevatten. De plus en de min lijken te zijn omgedraaid als ik die toets aan de Bergrede. Ik denk dat er wat beginnersfouten in zitten. U past toch in het rijtje van die andere bekende zonen van Friesland: Titus Brandsma, Sjoerd Gerbrandy, Ype Schaaf, Pieter Wijbenga, Jelle Zijlstra, kardinaal de Jong en Piet Oberman? Herschrijf dan uw tegenbegroting en kom misschien tot de ontdekking dat inderdaad die (ivoren)toren dichter bij de kerk moet staan: om met ONZE JOB te spreken: “de boel bij elkaar houden”. Spiegelt u zich a.u.b. niet aan de kerk in Workum die uit een tweedeling bestaat zou ik zeggen. Oant Sjen!

Ter inspiratie, meneer Buma, een deel van een gedicht van “Us heit”, Pieter Jelles, dichter en advocaat te Leeuwarden, nog voordat hij tot de 12 apostelen toe trad in Zwolle, nu bijna 120 jaar geleden.

Mar yn é stjerren stiet it net…                    In de sterren staat het niet geschreven
Leao oan é stimme fen dyn hert,                Geloof de stem toch van je hart
Dy-t yn dyn hillichste amerijen                   Die in je heiligst zelf-beleven
Dy skildich sprekt oan bûrmans lijen         Jou schuldig spreekt aan buurmans smart
Hark nei dy inerlike rop                             Die innerlijke stem verstaan
Nim ’t foar dy miljoenen op,                      Betekent: met miljoenen gaan
Dyt yn é wrâd foarbypart binne..                Die de maatschappij maar oversloeg
Dêr wol dien fielend herte hinne,              Dit is het, waar je hart om vroeg
Der is dyn wirk, det is dyn wei,                   Hier ligt je werk, zo moet je gaan
Dy kant ût fynst’de blide dei                       Blijheid en licht komt hier vandaan

Rein Annema.
Meneer Buma: u kunt mij altijd bellen. ‘T mei ik wol in t Fries.

Rein Annema

Rein Annema

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om actief te zijn in PvdA Oost Gelre: Vanaf de jaren ‘80 ben ik actief lid van de Partij van de Arbeid, omdat ik mij in wil zetten voor een eerlijker verdeling van inkomen, kennis, macht en arbeid. Ik wil dat sterke en sociale ideaal niet alleen met de mond

Meer over Rein Annema