Door op 17 mei 2017

Toekomst Landbouw (Kadernota 2018-2021)

Op één onderdeel van de Kadernota 2018-2021 zoomen we op dit moment wat dieper in: De toekomst van de landbouw. De wethouder beperkte zich in de commissie door doodleuk op te merken dat hij daar geen visie over hoeft te geven omdat er immers een werkgroep uit de raad is ingesteld die daarover gaat.

Bij dit onderdeel van de kadernota lezen we op de pagina’s 6 en 7 een tweetal, door het College gemaakte, haaks op elkaar staande opmerkingen die volgens ons enige nadere toelichting behoeven.

Allereerst wordt er gesproken over “Het behouden van het unieke karakter van ons buitengebied”. Maar in dezelfde alinea wordt vervolgens geschreven dat dit niet realistisch is door de “ soms sluipende schaalvergroting en dynamiek in de landbouw waardoor zich een agrarisch industrielandschap ontwikkelt op een aantal locaties en dat het huidige planologische instrumentarium niet toereikend is om deze ontwikkelingen tegen te houden of op een andere manier te begeleiden. De oude cultuurlandschappen worden hiermee onomkeerbaar aangetast hetgeen consequenties heeft voor de aantrekkelijkheid van het gebied voor wonen, werken en recreëren”, einde citaat.

Twee alinea’s verder lezen we echter dat ons “landschappelijk aantrekkelijke buitengebied een pijler / kernwaarde is voor de verdere versterking van recreatie en toerisme. Hoezo een contradictio in terminis!

Voorop gesteld zij dat wij als PvdA de agrarische sector als drager van de economie en leefbaarheid in het buitengebied zien en dus beslist begaan zijn met het wel en wee van deze sector in onze gemeente. Voor de huidige bedrijven moeten er ook  mogelijkheden zijn en blijven om aan bedrijfsontwikkeling te doen. Echter is het ook zo dat van de ca. 200 huidige professionele agrarische bedrijven in onze gemeente tussen nu en 10 jaar de helft gaat stoppen. Ook afgelopen decennium was dit de trend. En daar zit misschien een deel van het probleem wat ook in de kadernota geschetst wordt.

Volgens ons zijn de laatste jaren nogal wat bedrijven die op het oog min of meer beëindigd waren in de praktijk en waar sprake was van een zogenaamde slapende milieu- c.q. omgevingsvergunning weer nieuw leven ingeblazen. We denken hierbij aan de aanvraag voor een vleeskalverenbedrijf  aan de Gastenveldsdijk en ook de bouw van een stal voor 2000 geiten aan de Weijenborgerdijk. De omgeving voelt zich min of meer overvallen door dit soort bouwplannen en dat geeft veel onrust en is zeker van invloed op de aantrekkelijkheid van het wonen zoals terecht in de kadernota gesteld wordt.

De PvdA vindt het hoog tijd dat er over dit vraagstuk wordt toegewerkt naar kaderstellende uitspraken. Zo stellen wij voor dat er een veel (pro-)actiever beleid van de gemeente Oost Gelre komt aangaande de handhaving van de omgevingsvergunningen en het zo nodig actief intrekken van oude vervallen vergunningen. Wij vinden dat het wenselijk is om vergunningen naar beneden te kunnen bijstellen als blijkt dat diersoorten of aantallen zoals de voorgaande jaren gehouden zijn niet meer reëel zijn tot hetgeen ooit vergund is.

Om de ongewenste ontwikkeling dat min of meer slapende bedrijven die alleen nog op papier bestaan weer door ondernemers die elders gevestigd zijn gebruikt worden voor nieuwe expansie, zou dit actieve beleid een goed kader kunnen vormen.

De kadernota is bij uitstek het aanknopingspunt voor een kaderstellend debat over dit onderwerp.