Door Peter Baks op 12 mei 2014

Uitbreiding Braakweg?

Tijdens de raadsvergadering van 29 april kwamen de uitbreidingsplannen op het adres Braakweg 2 in Groenlo aan de orde. Dit is het standpunt van onze fractie:

“De fractie van de Partij van de Arbeid begrijpt dat het college deze herziening voorlegt omdat het meer dan een 50% uitbreiding van het huidige bouwvlak betreft. Daar zit nu juist ons bezwaar tegen dit aangeboden plan. Als Partij van de Arbeid zijn we tegen verdere verstening van het buitengebied. Dat het soms economisch wenselijk is een bedrijf uit te breiden begrijpen we ook, maar dan is 50% al een zeer grote uitbreiding. In het voorliggende voorstel vinden we niets terug over de belangenafweging tussen het economische belang en het belang van ons prachtige buitengebied. Kan het college ons nog even schetsen hoe die heeft plaatsgevonden? Het typerende landschap vanuit Winterswijk richting onze gemeente, vanuit een hoger plateau langzaam afdalend, zou ernstig aangetast kunnen worden door deze extra verstening. Daarnaast vragen wij ons af of de Provincie wel toestemming geeft voor deze uitbreiding met 100%? Kan het college hierover uitsluitsel geven? Tenslotte lezen we ook niets over hoe het college er voor zorg draagt, middels afdwingbare opties, dat de inpassing in het landschap wordt gerealiseerd en eventuele verdwijning van natuur wordt gecompenseerd?”

De wethouder antwoordde dat er geen bezwaren waren dus daarom kon het volgens hem wel de goedkeuring van het college wegdragen… Erg teleurstellend zo’n antwoord! Met uitzondering van onze fractie had de rest van de raad geen enkele moeite met deze verdere verstening van het buitengebied!

Peter Baks

Peter Baks

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om in de gemeenteraad van PvdA Oost Gelre te zitten: Mijn motivatie komt voort uit belangstelling voor het Openbaar Bestuur en in het bijzonder voor dat bestuur in de gemeente. Dienstbaarheid aan de burger en nieuwsgierigheid voor het reilen en zeilen in de gemeente Oost Gelre motiveert mij tijd en energie

Meer over Peter Baks