Door op 17 maart 2015

Woningsplitsing is struisvogelpolitiek

Een van de beloftes van deze coalitie: een verruiming van de bestaande mogelijkheden voor woningsplitsing. In het bestemmingsplan buitengebied is dat al mogelijk voor karakteristieke boerderijen. Voor mantelzorg is er ook al een mogelijkheid, tegenwoordig zelfs vergunningvrij voor een bepaalde periode.

Wij vinden dat verruiming van de mogelijkheden niet verstandig is. Dit standpunt is ook de opvatting van de twee directeuren/bestuurders van ProWonen en de Woonplaats. NEEN, gaf men te kennen. Niet doen, want elke maatregel die tot een nieuwe groei van het aantal wooneenheden in de gemeente leidt, is een verstoring van de woningmarkt. De aantallen te bouwen woningen zouden daardoor opnieuw lager uitvallen. En bij veel bestaande plannen zijn er harde verplichtingen. Bovendien zullen de objecten die ontstaan straks onverkoopbaar zijn, zo voorspelt de directeur van ProWonen. Weinig jongeren kunnen zich een gesplitste boerderij permitteren.

Wij vragen ons af of de leefbaarheid in al onze kernen niet meer gediend is met de verkoop van al die te koop staande woningen. Daar doen zich de grote maatschappelijke problemen voor, nu en in de komende jaren. Nu een besluit forceren, terwijl de ruimtelijke atlas in de maak is en nieuwe regionale woonvisie afspraken nog gemaakt moeten worden is pure struisvogelpolitiek. De PvdA steunde destijds de motie, maar vindt het met de wetenschap van nu niet verantwoord dit plan aan te nemen. Aanpassing van de woning-aantallen en harde woningplannen in de kernen gaan naar onze mening lijden onder deze voorgestelde verruiming.