1. Armoede bestrijden

Gezinnen en andere mensen met problematische schulden helpen we. Waar nodig bezien we de schuldproblematiek in samenhang met eventuele andere problematiek. Het sociaal wijkteam neemt hierin de regie en zorgt voor afstemming in de hulpverlening en tussen de verschillende gebieden (wonen, werk, uitkering, maatschappelijke deelname, zorg en begeleiding).

Gezinnen en andere mensen met problematische schulden helpen we. Waar nodig bezien we de schuldproblematiek in samenhang met eventuele andere problematiek. Het sociaal wijkteam neemt hierin de regie en zorgt voor afstemming in de hulpverlening en tussen de verschillende gebieden (wonen, werk, uitkering, maatschappelijke deelname, zorg en begeleiding). Eigen verantwoordelijkheid en het leveren van maatwerk vormen het uitgangspunt. Daarbij is het belangrijk dat naast professionele ondersteuning ruimte is voor ondersteuning door vrijwilligers om permanente maatschappelijke inpassing te bevorderen.

Onze gemeente voert een armoedebeleid met specifieke aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Elk kind kan meedoen met sport en cultuur, kan mee op schoolreisje, kan naar verjaardagen en beschikt over goede kleding. Kinderen mogen nooit de dupe mogen worden van ouders die schulden hebben.

Er komen speciale schuldhulpverleningsprogramma’s voor laaggeletterden. Op die manier kunnen zij op eigen kracht voldoen aan de zo eenvoudig mogelijk gehouden voorwaarden van de schuldhulpverlening.

De toegang tot de schuldhulpverlening voor iedereen wordt vereenvoudigd.

Wij wijzen marktwerking in de schuldhulpverlening af.

In onze gemeente wordt de voedselbank ruimhartig ondersteund.