Bestuur

Als PvdA omarmen wij initiatieven die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de lokale democratie.

Als PvdA omarmen wij initiatieven die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de lokale democratie. De PvdA is voorstander van de decentralisaties in het sociale domein. De bijdrage van de overheid is afhankelijk van de vraag die voorligt. Die kan normerend, regelgevend, handhavend, financieel of faciliterend zijn. Soms is er zelfs helemaal geen rol meer. Samen met burgers, organisaties en bedrijfsleven wordt invulling gegeven aan de nieuwe verhoudingen.

In onze gemeente is integriteit een grondhouding. Integriteit kan het vertrouwen van de burgers maken of breken. Belangenverstrengeling, misbruik van positie en bevoegdheden, discriminatie, corruptie en fraude worden niet getolereerd.

Burgerinitiatieven van bewoners worden zoveel mogelijk ondersteund. Dit leidt tot meer betrokkenheid van bewoners. De gemeente stelt een duidelijk kader vast waarbinnen en onder welke voorwaarden burgerinitiatieven ondersteund kunnen worden.

Regels zijn ondersteunend en geen doel op zich. Als er geen duidelijke reden meer voor is, worden regels afgeschaft. Daar waar regels conflicterend zijn, worden ze aangepast.

De gemeente heeft haar eigen dienstverlening op orde en checkt haar eigen service regelmatig op doelmatigheid en houdbaarheid.

De PvdA is voorstander van het invoeren van zogenaamde buurtrechten (zie ook onder het kopje ‘leefbare buurten’). Dit houdt in dat bewoners het recht hebben om:

  • de lokale overheid uit te dagen om publieke dienstverlening in eigen beheer uit te gaan voeren. Daarvoor wordt het oorspronkelijke budget beschikbaar gesteld.
  • mee te denken en te beslissen over de inrichting van de wijk.
  • mee te dingen naar de overname van maatschappelijk vastgoed in een wijk.

Onze politieke ambtsdragers zijn 24 uur per dag alert op handelingen of gedragingen die het aanzien en de integriteit van het politieke ambt kunnen schaden. We spreken elkaar aan op gedrag en handelen.