Duurzame energie

Wij vinden dat onze gemeente samen met haar inwoners en ondernemers bij moet dragen aan het voorkomen van opwarming van de aarde en klimaatverandering.

Bij duurzame energie gaat het vaak over lastig te begrijpen termen als megawatts, petajoules  en percentages energieneutraal. Dat is meer dan jammer, want het gaat juist om een onderwerp dat iedereen aangaat.  Met de verduurzaming  van de energie wordt energie lokaal: bedrijven en inwoners worden zelf energieproducent, met aardwarmte of zonnepanelen. Wij vinden dat onze gemeente samen  met haar inwoners en ondernemers bij moet dragen aan het voorkomen van opwarming van de aarde en klimaatverandering. Het in Parijs bereikte en door alle landen ondersteunde, Klimaatakkoord onderstreept de urgentie van de energietransitie. Wij geloven ook, dat duurzaamheid een bijdrage kan geven aan onze lokale economie. Sommige lokale bedrijven plukken daar nu al de vruchten van. Als meer bedrijven volgen, kan onze gemeente de bakermat zijn van een duurzame, energieneutrale gemeente.

De PvdA vindt dat we nadrukkelijk alle opties voor duurzame alternatieve energiebronnen moeten  onderzoeken in onze gemeente, dus ook wind- en zonne-energie.

Wij stellen een lokale klimaatverordening of agenda op. Daarin stellen we concrete doelen ten aanzien van de verduurzaming van woningen, bedrijven(terreinen), (overheids)gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen.

Wij hebben de ambitie dat onze gemeente in 2030 een CO2- neutrale gemeente is.

Om het draagvlak voor windmolens op land te vergroten, willen wij energiecoöperaties voorrang geven bij de vergunningverlening. De deelnemers aan deze coöperaties zijn actieve burgers die hun omgeving en de gevoeligheden goed kennen en die niet de weerstand kennen die projectontwikkelaars bijvoorbeeld wel oproepen.

We nemen besluiten door goed na te denken over en te overleggen met bewoners en ondernemers. We houden daarbij rekening met het draagvlak voor welke vorm op welke locatie past (bijvoorbeeld op industrieterreinen of nabij grote wegen).

Wij stimuleren het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen stimuleren door voorlichtings-campagnes te organiseren, subsidies te verstrekken en daken van publieke gebouwen ter beschikking te stellen aan particulieren voor het plaatsen van zonnepanelen.

Ook in bijzondere stadsgezichten en op monumenten mogen, onder voorwaarden, zonnepanelen worden geplaatst.

Zonneparken vinden we een ongewenste ontwikkeling. Cultuurgrond is principieel voor de teelt van voedsel/veevoer. Soms kunnen zich geschikte locaties aandienen in de vorm van b.v. voormalige vuilnisstorten of overhoeken op een industrieterrein. Goede landschappelijke inpassing is dan wel een vereiste. We willen eerst de daken van de agrarische bebouwing in het buitengebied zo veel mogelijk inzetten voor  het opwekken van groene stroom. Een goed voorbeeld hiervan is Zonnig Zieuwent dat werkt middels het postcoderoosconcept. Omdat we verwachten dat veel agrariërs in de nabije toekomst zelf hun daken willen exploiteren om in hun elektriciteitsbehoefte te voorzien willen we ook inzetten op oudere stallen/gebouwen en dan in combinatie met asbest eraf – zonnepanelen erop. Dit in combinatie met nieuwe functies voor deze voor de agrarische sector overbodige gebouwen.

Wij maken met de corporaties afspraken maken kleinschalige energieopwekking voor en door huurders. Zo  stimuleren we  het gebruik van zonnepanelen bij huurders.

Wij stimuleren eigen initiatief en coöperaties  voor decentrale energieopwekking stimuleren via ons lokale energieloket.

Als bewoners investeren in verduurzaming of afvalscheiding belonen we dit met energievouchers.

Alle sociale woningen zijn binnen 10 jaargoed geïsoleerd. Hierover maken we bindende afspraken met corporaties. De netto woonlasten mogen daardoor niet omhoog gaan.

Wij willen een informatiepunt binnen onze gemeente. Particulieren en organisaties kunnen daar terecht met al hun vragen over duurzaamheid.

Wij stimuleren de totstandkoming van energiecoöperaties stimuleren waarin bewoners gezamenlijk energie gaan opwekken. Dat doen we door inhoudelijke ondersteuning (bijvoorbeeld juridisch) te leveren, maar ook door subsidies op zonnepanelen, warmte-koude-opslag (WKO) en voor andere veelbelovende duurzame energietechnologie. De toegang tot dit type coöperaties en initiatieven moet ook geborgd zijn voor mensen die niet direct zelf een investeringsbedrag op tafel kunnen leggen.

We plaatsen in ons dorp een dorpsmolen waarmee we samen energie opwekken voor onze huizen. De meeropbrengsten besteden we aan het behoud van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het dorpshuis.

De gemeente zal 100%  duurzame stroom inkopen of zelf opwekken. Ook onze leveranciers en subsidie-ontvangende organisaties zullen hiertoe worden aangezet/verplicht.

Bij aanbestedingen, kaveluitgifte en bestemmingsplannen nemen we duurzaamheid en energie (-voorziening) op als eis. Net als het gebruik van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw.

We stimuleren duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen in de gemeente. Zo willen we dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik maakt van energiebesparende technologieën zoals warmte-koude-opslag en ledverlichting.

De techniek van mestverwerking/vergisting is volop in ontwikkeling. Meer duidelijkheid is gewenst omtrent de definitieve vorm van de processen en bijbehorende apparatuur waarin dit gestalte krijgt: Centraal en grootschalig zoals voorzien op de Laarberg, decentraal op boerderijniveau, mobiele installaties ? Kortom het kan nog alle kanten op. Echter wil de veehouderij een duurzame toekomst (en dus bestaansrecht) hebben vanwege het mestoverschot en de hiermee gepaard gaande kosten dan zullen er (betaalbare) oplossingen moeten komen.

Wij begrijpen dat voor alternatieve energiebronnen er soms concessies gedaan moeten worden in relatie tot de inpassing hiervan in het landschap.