2. Slimme zorg

In de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig moet zijn. Bij welzijn willen we bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang realiseren.

In de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig moet zijn. Bij welzijn willen we bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang realiseren. Dat doen we door vroegtijdig problemen van burgers en samenleving te signaleren, te benoemen en op te lossen. Met preventieve maatregelen willen we voorkomen dat problemen verergeren en er later zwaardere hulp of zorg moet worden ingezet.

De zeggenschap van cliënten en medewerkers vergroten we, zodat zij ook echt kunnen meepraten  en -besluiten over de kwaliteit van zorg en welzijn, het borgen van werknemers- en cliëntenbelangen  en de toekomst van zorg en welzijn in de eigen gemeente.

In zorg en welzijn gaat het dus om samenwerking en kwaliteit, niet om concurrentie. De dialoog met mensen die hulp nodig hebben, het sturen op verbeteringen van de gezondheid en doelmatige besteding van de middelen staan voorop.

Toegankelijkheid van zorg is vanzelfsprekend. Maatwerk en persoonlijk contact zijn het uitgangspunt zijn voor onze zorg. In de zorg is elke vraag relevant, krijgt iedereen een persoonlijk gesprek en beperkt de dienstverlening zich nooit tot alleen maar digitaal. Het aanvragen van zorg wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt en het is voor elke inwoner duidelijk bij wie je terecht kunt met welk probleem of welke ondersteuningsvraag.

In de aanbestedingen stellen we eisen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, het toepassen van cao’s, werken met vaste dienstverbanden, medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers en persoonlijk contact.

We streven naar zo veel mogelijk regelarme zorg en vertrouwen in de werkvloer!

De bureaucratische rompslomp wordt zo klein mogelijk gehouden.

Zorg is betaalbaar. De eigen bijdrage in de Wmo geldt alleen voor mensen met een inkomen dat hoger ligt dan 130% van het minimumloon.

Wij bestrijden eenzaamheid door ontmoetingsactiviteiten te faciliteren. Maatschappelijk meedoen, ook van GGZ-patiënten, is de norm, en waar nodig moet beschermd of begeleid  wonen mogelijk zijn.

De toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking is maximaal.