Door op 5 februari 2016

Jaarverslag Ombudsteam

Ruim een jaar geleden ging het Ombudsteam van start. Waar het team in dat jaar mee te maken kregen, is beschreven in hun eerste jaarverslag:

Beknopt jaarverslag Ombudsteam PvdA Oost Gelre 2015

1. Na de beëdiging door onze voorzitter, Hans Spekman, zijn we aan de slag gegaan.
2. We hebben flyers laten drukken en verspreid.
3. We hebben persberichten gemaakt en verspreid.
4. We hebben als ombudsteam een plaatsje gekregen op de website van de afdeling.
5. We kwamen in contact met het bestuur en met leden van Orsus.
6. Een deputatie van het team was aanwezig bij de opening van de Bijwei, opgezet door Ellen Bakker.
7. Een inloophuis werd als initiatief ondersteund. Dit vindt zijn vervolg in 2016.
8. Huurproblemen zijn voorgelegd en werden doorverwezen; sommige huurzaken werden verhelderd.
9. Er zijn hulpvragen gesteld, die werden verwezen naar andere vormen van vrijwilligerswerk, zoals zorgmaatje bij Humanitas.
10. Problemen met de omgeving werden doorverwezen naar de wijkagent of zijn via contacten met de gemeente opgelost.
11. Er is doorverwezen naar het ombudswerk in de regio of zelfs daar buiten.
12. Er werd overleg gepleegd met ombudsteams voor zaken die aangemeld zijn.
13. Er worden contacten onderhouden met het WMO loket.
14. We monitoren de bezuinigingen op de WMO.
15. We hadden een kennismakingsgesprek met een teamleider van SDOA, de heer Huisman, en hebben hem een aantal vragen gesteld. Vooral is ingegaan op de veronderstelde rechtsongelijkheid tussen uitkeringsgerechtigden als het gaat om het aantal verplichte sollicitaties. Daarnaast is ingegaan op de soms negatieve ervaringen met bijstandsconsulenten.
Er is afgesproken dat in het volgende gesprek tussen klant en consulent de ervaringen van het vorige gesprek standaard worden geëvalueerd. Dat voorkomt klachtenprocedures. Het is een vorm van gevraagde feedback. Dat voorkomt wellicht een klachtenprocedure, maar belangrijker: het geeft cliënten een gevraagd weerwoord.
16. De secretaris-penningmeester heeft in oktober het Ombudscongres in Amsterdam bezocht. Daar werd informatie verschaft o.a. over schuldhulpverlening en het verder bekend maken van het ombudswerk.
17. Er werden in het kader van een signaalfunctie zaken aan de orde gesteld bij de gemeenteraadsfractie. Het ging o.a. om de positie van de netwerkgroep Orsus en de leden hiervan die een bijstandsuitkering hebben.
Dat heeft geleid tot het stellen van vragen over de positie van Orsus en in de Algemene Beschouwingen begroting 2016 over structureel 100 miljoen voor armoedebestrijding.
18. Er werden 3 mails ontvangen en beantwoord.

Conclusie
Wekelijks werd een telefonisch spreekuur gehouden. Daarvan werd slechts mondjesmaat gebruik gemaakt. Ook de bekendheid via mailverkeer kan beter. Dat vraagt om meer bekendheid en wellicht samen met de fractie en het bestuur de “StratenGeneraal” op. Ook het laten drukken van posters en het uitzetten hiervan in de kerkdorpen kan hierin wellicht verbetering brengen. Aan de andere kant kon voor het eerste jaar een behoorlijk aantal onderwerpen worden beantwoord. En we gaan de WMO-raad als belangstellende bezoeken.

Het Ombudsteam PvdA Oost Gelre
Evelien Luttikholt, ombudsvrouwe en voorzitter
Rein Annema, ombudsman en secretaris/penningmeester