Standpunten

Zoeken

1. Armoede bestrijden

Gezinnen en andere mensen met problematische schulden helpen we. Waar nodig bezien we de schuldproblematiek in samenhang met eventuele andere problematiek. Het sociaal wijkteam neemt hierin de regie en zorgt voor afstemming in de hulpverlening en tussen de verschillende gebieden (wonen, werk, uitkering, maatschappelijke deelname, zorg en begeleiding).

Lees verder

2. Slimme zorg

In de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig moet zijn. Bij welzijn willen we bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang realiseren.

Lees verder

3. Duurzaam verbouwen

Voor de verduurzaming van woningen wordt een fonds ingericht van waaruit voorfinanciering mogelijk is. Bewoners worden uitgedaagd om energiebesparende maatregelen te bedenken en te treffen. Het is bij lagere energielasten door verduurzaming geen automatisme dat de huur omhoog gaat.

Lees verder

Afval

De PvdA vindt dat de hoeveelheid afval die gestort of verbrand wordt zoveel mogelijk moet worden teruggebracht. Daarom zijn wij voor het scheiden van afval zodat afval opnieuw gebruikt kan worden. We streven naar een circulaire economie waarin afval dient als grondstof.

Lees verder

Bestuur

Als PvdA omarmen wij initiatieven die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de lokale democratie.

Lees verder

Cultuur

Wij vinden het belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is.

Lees verder

Detailhandel

De gemeente investeert samen met de vastgoedeigenaren in de kwaliteit van het centrumgebied om ervoor te zorgen dat dit een aantrekkelijk winkelgebied wordt/blijft en de werkgelegenheid daar behouden blijft.

Lees verder

Duurzame en groene omgeving

Voor de PvdA is duurzaamheid belangrijk. Ook de lokale overheid heeft een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van onze gemeente en ons land. De verduurzaming gaat nu te traag, er is versnelling nodig.

Lees verder

Duurzame energie

Wij vinden dat onze gemeente samen met haar inwoners en ondernemers bij moet dragen aan het voorkomen van opwarming van de aarde en klimaatverandering.

Lees verder

Iedereen doet mee

Wij staan voor een open samenleving waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien. In deze samenleving is plek is voor iedereen, ongeacht achtergrond, religie, sekse of seksuele geaardheid.

Lees verder

Jeugdzorg

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Oost Gelre) is voor kinderen, jeugdigen en hun ouders de basis én verbindende schakel tussen alle voorzieningen, zoals kinderopvang, scholen, jeugdgezondheidszorg en huisartsen en kinderartsen.

Lees verder

Jongeren

Jongeren die gebruik maken van jeugdhulp laten we op hun 18e verjaardag niet eensklaps in de steek.

Lees verder

Kinderen

Kinderen krijgen de kans om hun talenten te ontplooien, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Daarom zetten we in op kwalitatief goed onderwijs, goede opvang, sportvoorzieningen, kindzorg en op een jeugd die niet beheerst wordt door (materiële) zorgen.

Lees verder

Leefbare buurten

Leefbaarheid is een zaak van overheid, inwoners, ondernemers en instellingen samen.

Lees verder

Luchtkwaliteit

Schone lucht is cruciaal voor onze gezondheid. Helaas is de kwaliteit van de lucht op sommige plekken onvoldoende. Dit moet verbeteren.

Lees verder

Natuur en recreatie

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij huis de natuur kunnen beleven en dat de natuur in de omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is.

Lees verder

Onderwijs

Kleine dorpsscholen hebben bestaansrecht. Zij geven invulling aan de sociale verbondenheid in onze dorpen. Kinderen moeten in de eigen buurt naar school kunnen gaan.

Lees verder

Ruimte

We investeren in een compact en sfeervol centrum en stimuleren het toerisme.

Lees verder

Sport

Onze verenigingen zijn van groot belang voor de leefbaarheid en de onderlinge binding. Wij zetten in op voldoende en kwalitatief goede faciliteiten voor het kunnen beoefenen van sport. We bevorderen de deelname van kinderen aan sport van niet-draagkrachtige ouders.

Lees verder

Veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte. Wij staan voor een veilige en open samenleving en we koesteren de diversiteit die daarbinnen bestaat.

Lees verder

Water(beheer)

Wij willen schoner en zichtbaar aantrekkelijker water in onze gemeente. Daarvoor is het nodig dat de chemische en ecologische waterkwaliteit verbetert.

Lees verder

Werk

De kenniseconomie is de motor voor werk op vele niveaus. Daarom is het niet zinvol om te investeren in óf de kenniseconomie, óf de maakindustrie óf de dienstverlening. Investeren is alleen zinvol als dit in samenhang gebeurt.

Lees verder