Natuur en recreatie

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij huis de natuur kunnen beleven en dat de natuur in de omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is.

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij huis de natuur kunnen beleven en dat de natuur in de omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Het gaat niet goed met de natuur en de bio- diversiteit in Nederland. Dat heeft onder meer te maken de aard van de landbouw en groei van steden.  Hierdoor hebben verschillende dier- en plantensoorten geen leefgebied meer.

Meer groen  en  water in de gemeente maakt de leefomgeving van mensen gezonder en versterkt onze natuur. Groen en water dichtbij huis geeft mensen de mogelijkheid te bewegen, te recreëren en te ondernemen. Meer groen om ons heen zorgt voor minder stress en meer ontspanningsmogelijkheden. De levensverwachting in een groene wijk is hoger. Omdat mensen met een lagere sociaal-economische positie vaker in wijken met weinig groen wonen, is hier het meeste te winnen.

Boeren hebben een belangrijke rol in het creëren van natuur  als onderdeel van de transitie van de gangbare landbouw richting een meer duurzame  landbouw. Dat is goed voor de biodiversiteit en het behoud van ons cultuurlandschap.

We zetten in op goede wandelpaden, fietsnetwerken en een groene omgeving in en om de steden. Een goed wandelpadennetwerk draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur en landschap.

Het verzanden van verharde wegen is voor ons een serieuze optie op locaties waar dit past.

We stellen bij nieuwbouw in het landelijk gebied de voorwaarde dat dit landschappelijk robuust wordt ingepast.

We beheren de openbare ruimte door natuurlijk en ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting van perkjes en groenstroken, en een gematigd kapbeleid. Bescherming van de biodiversiteit is hierbij belangrijk.