Water(beheer)

Wij willen schoner en zichtbaar aantrekkelijker water in onze gemeente. Daarvoor is het nodig dat de chemische en ecologische waterkwaliteit verbetert.

Wij willen schoner en zichtbaar aantrekkelijker water in onze gemeente. Daarvoor is het nodig dat de chemische en ecologische waterkwaliteit verbetert. De gemeente draagt hieraan bij bijvoorbeeld door de glastuinbouw en andere bedrijven aan te sluiten op de riolering en illegale lozingen aan te pakken. In samenwerking met de LTO en regionale uitvoeringsdiensten zoals de inspectie werken we aan de bewustwording over het belang van het  stoppen van deze illegale lozingen. Landbouwers moeten afvalwater zuiveren voor zij het afvoeren via het riool. We investeren in regionale uitvoeringsdiensten, zodat er voldoende handhavers  zijn in met name het buitengebied.

Er zullen er meer mogelijkheden voor waterberging moeten komen om het water uit de lucht en rivieren op te kunnen  vangen op hoogtijdagen. Daarnaast zullen er ook maatregelen moeten worden genomen om door droogte veroorzaakte problemen aan te kunnen. De PvdA zoekt zoveel mogelijk de verbinding tussen waterberging en andere terreinen, zoals recreatie en energieopwekking.

We stellen in samenwerking met het waterschap een plan van aanpak op, gericht op de verbetering van de waterkwaliteit en het opvangen van regenwater.

Er is een op de maat van de problematiek afgestemde handhavingscapaciteit in regionaal verband.

De openbare ruimte wordt natuurlijk, ecologisch, en zonder gebruik van giftige stoffen beheerd.

We maken onze gemeente rainproof door een waterdoorlatend straatwerk, de afvoer van schoon  hemelwater naar de bodem of het oppervlaktewater, het gebruik van regentonnen, rainproof daken, meer oppervlaktewater en meer groengebieden in de gemeente.

Er wordt bij nieuwbouwplannen, herbestemming en transformatie een watertoets uitgevoerd en de aanbevelingen worden opgevolgd.

Meer groen in de gemeente is onze inzet. Dit bereiken we door het aanleggen van stadsparken, de aanleg van klimaatbossen, het stimuleren van ‘groene  daken’ bij nieuwbouwplannen en rainproof bouwen.

Wij moedigen burgers aan om hun regenwater af te voeren op eigen terrein. Dat kan bijvoorbeeld door minder tegels te gebruiken, meer groen te planten en door de regenpijp niet naar de riolering te leiden,  maar naar eigen grond of een regenton/-reservoir.