Door Boukhiyar Taouil op 29 april 2015

Ledenvergadering 7 mei 2015

Uitnodiging voor de ledenvergadering van de Partij van de Arbeid op 7 mei 2015 om 20.00 uur in lokaal 5 van Den Diek, Dijkstraat 30 te Lichtenvoorde.

De vergadering staat aan de ene kant in het teken van de verplichte jaarlijkse stukken. Daarnaast is ruimte ingeruimd voor het afleggen van verantwoording over de afgelopen politieke jaar. Voorts zal een nieuw bestuur worden gekozen, nu het bestuur het zinvol vindt het stokje over te dragen aan een “nieuwe”generatie. Daarnaast zal Ellen Bakker een lezing houden over laaggeletterdheid.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag laatst gehouden ledenvergadering: 4 december 2013.
4. Evaluatie jaarplan 2014
5. Jaarrekening 2014
5a verslag kascommissie jaarrekening 2014
5b vaststelling jaarrekening 2014/decharge penningmeester
5c benoeming nieuwe kascommissieleden
6. Werkplan 2015
7. Begroting 2015
8. Jaar-verantwoording Fractie
Richard zal ingaan op het afgelopen politieke jaar
9. Verkiezing nieuw bestuur
Het bestuur heeft Anne Donderwinkel, Esther Hofman en Jos te Molder bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur. Tegenkandidaten kunnen uiterlijk aan het begin van de vergadering worden voorgesteld. Op grond van de nieuwste statuten worden bestuursleden niet meer in functie gekozen. Het is aan het bestuur om de portefeuilles te verdelen.
10. Jaarlijkse benoeming congresafgevaardigde en plaatsvervangend congresafgevaardigde
De huidige afgevaardigden Rein en Boukhiyar willen deze functie nog wel blijven uitoefenen.
11. Afscheid bestuursleden
12. Rondvraag
13. Pauze
14. Lezing door Ellen Bakker over laaggeletterdheid
15. Sluiting

Toelichting op de agenda
De stukken onder 3, 4, 5a en 5b, 6 en 7 kunt u hieronder downloaden

Met vriendelijke groeten,
B. Taouil

Verslag van de vergadering van de Partij van de Arbeid op 4 december 2013
Evaluatie 2014
Jaarrekening-Oost_Gelre 2014
Verklaring kascommissie over 2014
Globaal werkplan 2015
Begroting-Oost_Gelre-2015

Boukhiyar Taouil

Boukhiyar Taouil

Woont in Groenlo Mijn motivatie om actief te zijn in PvdA Oost Gelre: De idealen van PvdA moeten niet alleen in Den Haag maar ook lokaal en liever overal zichtbaar, voelbaar  en merkbaar zijn. Het gaat namelijk over Vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, duurzaamheid en sociaal democratie. Deze zijn de belangrijkste uitgangspunten. PvdA- Afdeling Oost Gelre knokt

Meer over Boukhiyar Taouil