Door op 16 februari 2015

Mega-vergisting of mega-vergissing?

De PvdA fractie Oost Gelre heeft vorig jaar steun gegeven aan de plannen om in de nieuwe fase voor bedrijventerrein de Laarberg een zone voor ‘bio-based economy’ te realiseren om ruimte te bieden aan duurzame bedrijven. Betekent dit nu dat wij als fractie automatisch de plannen voor een mega-vergister zoals die binnenkort door de initiatiefnemer RMS bij de gemeente worden ingediend ook steunen? Nee, daarvoor zijn er nog teveel vragen en onduidelijkheden. Tijdens een raadsvergadering afgelopen najaar hebben we opgeroepen om het onderwerp op onze raadsagenda te plaatsen. Wat ons betreft houden we er binnenkort een debat over en wordt er een zorgvuldige inspraakprocedure georganiseerd.

Structuurvisie
Het is de bedoeling om in de nieuwe bio-based zone van de Laarberg meerdere bedrijven te kunnen huisvesten die aan duurzame (energie-) technologie werken en die elkaar daarin kunnen versterken. Zonne-energie, windenergie, maar ook bio-vergisting met productie van groen gas kan bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente om op termijn energieneutraal te worden. Vanuit dat uitgangspunt hebben wij ingestemd met de structuurvisie en de bestemmingsplannen voor de nieuwe fase. De structuurvisie schetst een streefbeeld van hoe de nieuwe fase van de Laarberg er in de toekomst kan gaan uitzien. “De ambitie is om Laarberg een duurzame motor te laten worden voor de regio om ondernemers in de 3 topsectoren maakindustrie, agrofood en duurzame energie maximaal te faciliteren.” Mooie woorden, maar de structuurvisie zegt nog weinig over de concrete plannen. Bij de vaststelling van de bestemmingsplannen voor de nieuwe fase van Laarberg begin 2014 gaf wethouder van Uem aan dat er een initiatief voor een mestfabriek was, maar dat hij het plan zelf nog niet kende en het wachten was op de indiening van een aanvraag.

Milieueffecten
Voor de nieuwe fase van de Laarberg is een milieu-effectrapportage (Plan Mer) geschreven. Maar die gaat over de uitbreiding van de Laarberg als geheel en alle mogelijke bedrijven die zich hier zouden kunnen vestigen en is dus niet specifiek gericht op de huidige plannen voor een mega-vergister. De Plan Mer gaat meer over flora en fauna (vogels en vleermuizen) dan over de veiligheid voor mensen en in het geheel niet over de volksgezondheidsaspecten van grootschalige mestvergisting. Tijdens een presentatie voor de raad in november 2014 bleek dat het technische procedé van de mestvergister een experimenteel karakter heeft en de schaal van het bedrijf aanmerkelijk groter is dan tevoren verwacht. Bovendien lijkt het aannemelijk dat er nieuwe landelijke regelgeving zal komen voor grootschalige industriële biovergisting, omdat de bestaande regels voor externe veiligheid en geurhinder niet op dit type bedrijven zijn toegesneden.

Vergunningaanvraag
Dit alles betekent naar onze opvatting dat de toetsing van de vergunningaanvraag, die binnenkort wordt verwacht, de nodige duidelijkheid moet gaan bieden. Daarmee moet een antwoord worden gegeven op de vraag of het wel maatschappelijk verantwoord is om op de Laarberg een mega-vergister te vestigen, of dat dit gelet op de belangen van omwonenden (o.a. kern Groenlo), en van andere (toekomstige) bedrijven op de Laarberg een mega-vergissing zou zijn.