27 december 2017

Samenwerking Sociaal Domein Achterhoek

De transities in de zorg en jeugd in de afgelopen drie jaar (plus de drie jaar aan voorbereiding die eraan vooraf gingen), laten zien dat er belangrijke gemeentelijke taken zijn waarin samenwerking op regionale schaal van cruciale betekenis is. De regiovisie sociaal domein illustreert dit. Expertise, risico’s, gezamenlijke beleidsontwikkeling en marktbenadering: een gezamenlijke intergemeentelijke visie is een must. Want het klinkt zo simpel: na de transitie komt nu de transformatie, alsof we even een knop om zetten. De praktijk is complexer. Gelukkig zijn er her en der al mooie voorbeelden van transformatie, maar de worsteling hoe we transformatie in het aanbesteden en in de preventie vorm kunnen geven en ook effectief kunnen laten zijn in de betekenis van “voorkomen is beter dan genezen”: het laat zich niet altijd op Oost Gelrese schaal uitdenken en organiseren. Het preventie-, hulp- en ondersteuningsaanbod, het bundelen van ambtelijke capaciteit en expertise, het versterken van elkaars innovatieve kracht en het versterken van elkaars strategische positie door gezamenlijk op te treden zijn onmiskenbaar een meerwaarde van de samenwerking.

De PvdA-fractie steunt de Regiovisie sociaal domein, maar vraagt daarbij specifiek ook aandacht voor de terechte kanttekeningen die onze Wmo-raad hierbij plaatst, met name bij de grenzen die in praktijk zitten aan het principe van de “kracht van de samenleving”. Een deel van onze inwoners is niet in staat om zelf de regie te nemen. De Wmo-raad pleit zelfs voor “scharrelruimte” voor mensen die net niet voldoen aan de regels. Wij ondersteunen dit pleidooi.