Door Jos te Molder op 23 november 2017

Behoud van het landschap

Om het landschappelijk karakter van ons buitengebied te behouden en te versterken, introduceert het college het “voor wat, hoort wat” principe. Hoewel die term ons wat ongelukkig in de oren klinkt, zijn wij als PvdA-fractie het eens met het voorstel van het college om de planologische rechten in het bestemmingsplan buitengebied in procedurele zin te beperken. Dit zodanig dat ook plannen die nu nog gewoon binnen het bestemmingsplan passen en daardoor niet een plicht tot landschappelijke inpassing opgelegd kunnen krijgen, dit straks wel kunnen krijgen. Dan moet er namelijk een vrijstelling vergund worden, waar dit als voorwaarde aan gekoppeld kan worden.

Het getuigt van realisme dat het college, nadat wij als PvdA hierover herhaaldelijk de noodklok hebben geluid, nu ook zelf melding maakt van de ongewenste grootschalige ontwikkelingen aan Vragenderweg en Kapelweg. Daar ontwikkelt zich in het nationaal landschap zoals het college dit noemt een “agrarisch industrielandschap”.

Wat ons betreft gaan we bij de beperking van planologische rechten nog een stap verder, die vergroting in sommige gevallen niet toe te staan. De PvdA-fractie pleit ervoor om binnen een straal van 1 kilometer rond woonkernen geen uitbreidingen van agrarische bouwvlakken meer toe te staan. Het college onderkent immers nu ook zelf dat er gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan grote intensieve veehouderijen. Dit is dan een logische stap.

Algemene Beschouwingen

Jos te Molder

Jos te Molder

OPKOMEN VOOR DE BELANGEN VAN DE ZWAKKEREN IN DE SAMENLEVING Dat is waar de PvdA volgens mij voor staat en dat was jaren geleden ook de reden voor mij om lid van deze partij te worden. Ook vandaag de dag is dit thema nog net zo actueel als ten tijde van de oprichting van de

Meer over Jos te Molder