20 november 2018

De Financiële positie en de kindcentra

De financiële situatie van Oost Gelre is, net als die van veel andere gemeenten, zorgwekkend door de risico’s waar we mee worden geconfronteerd. De uitgaven in de jeugdzorg worden sterk beïnvloed door de instelling Horizon, waar achteraf weer compensatie voor plaats heeft. Maar de landelijke trend dat steeds meer kinderen een vorm van jeugdzorg hebben, is ook voor ons een risico. Bedenk daarbij dat een enkele voorziening in 24-uurs verblijf al gauw meer dan een ton per jaar kan kosten. Wij denken, en hebben dat eerder gezegd, dat we de gemeentelijke risico’s te laag hebben ingeschat. Een grotere buffer dan 1,7 miljoen lijkt ons noodzakelijk.

Tegen die achtergrond vragen wij ons af: hoe verantwoord zijn de keuzes die het college nu maakt in deze begroting? Allereerst de komst van een integraal educatief kindcentrum (IEKC) in Lichtenvoorde. Een dure voorziening, waar de nodige vraagtekens bij geplaatst kunnen worden. Een belangrijke vraag is of het wel verantwoord is om maar liefst 12 miljoen euro te steken in een IEKC in Lichtenvoorde. Natuurlijk, het doel om het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeente te kunnen behouden en een expertisecentrum te ontwikkelen waar ook andere scholen van kunnen profiteren spreekt aan. Maar een duur complex neerzetten dat 40 jaar tot kapitaallasten leidt, waarvan het zeer de vraag is of gelet op de afname in leerlingenaantallen, de samenwerkende partners in staat zullen blijken te zijn hun samenwerking te continueren. Wij vinden dit niet realistisch op termijn.

Als we het expertisecentrum in Lichtenvoorde van de grond krijgen, hoe vanzelfsprekend is het dan eigenlijk om ook in Groenlo een IEKC te willen? De PvdA vindt dat nut en noodzaak daarvan nog eens goed beschouwd moet worden. Een gegeven is dat de huisvesting van de Hoeksteen goed is. De afgelopen jaren is daar nog in uitbreidingen geïnvesteerd. Een kleinschaliger oplossing voor een toekomstbestendige huisvesting van het basisonderwijs in Groenlo bestaat volgens ons uit het behoud van verspreide locaties in de wijken. Dat verdient wat ons betreft de voorkeur.