Door op 20 oktober 2014

Jeugdzorg

De jeugdzorg zal vanaf 2015 een nieuwe taak voor de gemeenten worden. Daar komt een veelheid aan taken bij. Dat varieert van lichte tot zware, meervoudige, complexe jeugdzorg en zelfs gedwongen jeugdhulp.
Gelukkig is de schaal waarop taken worden uitgevoerd soms regionaal, zodat in gezamenlijkheid afgestemd kan worden, beleid voorbereid kan worden en aanbestedingsprocedures kunnen worden doorlopen. Dit leidt tot een aantal contracten met zorgaanbieders, op een efficiënte schaal.

De klok naar 1 januari 2015 tikt gestaag door. De grote zorg voor ons is dat het college de toegang tot de jeugdhulp tijdig en goed georganiseerd heeft. Het clichébeeld is “geen kind mag tussen wal en schip vallen” als gevolg van de transitie van de jeugdzorg. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Van al onze jeugdigen ontvangt 10% een vorm van jeugdzorg. Daar is nu meer dan 7,5 miljoen euro mee gemoeid.

We hebben onze hoop gevestigd op het Ondersteuningsteam, als een centrale spil in de uitvoeringsorganisatie. Daarin wordt intensief samengewerkt door gemeente, bureau jeugdzorg, Sensire, MEE, de Lichtenvoorde en onderwijsinstellingen. Het ondersteuningsteam kent goede resultaten en functioneert op scholen. De kracht is de deskundigheid van zorgaanbieders en onderwijs. Die aanpak is overtuigend. Maar er is nog veel onduidelijk. Wij vroegen hoe je de kwaliteit van de trajecten en de effectiviteit van het ondersteuningsteam meet. Daarnaast vroegen wij welke gevolgen de nieuwe verdeling van het rijksgeld voor onze gemeente zal hebben. Er bestaan dus nog de nodige vragen, die nog niet zijn beantwoord. Duidelijk is wel, dat de gemeente op de keuzes die artsen en rechters maken géén invloed hebben, ondanks dat we financieel wel verantwoordelijkheid dragen.

Onze gemeente verbreedt de doelgroep van het jeugdbeleid van 18 jaar naar 23 jaar. Onze zorg of dat wel betaalbaar is om dit, buiten de gemeentelijke verantwoordelijkheid om, te financieren, is nog niet volledig weggenomen.