Door Derk Venema op 23 maart 2017

Kinderen in armoede hebben recht op extra middelen

Om ervoor te zorgen dat ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen kansrijk kunnen opgroeien, stelt het kabinet vanaf 2017 structureel €85 miljoen per jaar beschikbaar aan gemeenten via een decentralisatie-uitkering. Verdeeld naar rato van het aantal kinderen in de gemeente dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen.

In de decembercirculaire 2016 staat hoeveel elke individuele gemeente van de € 85 miljoen krijgt. Gemeenten rapporteren aan de gemeenteraad over de inzet van middelen, instrumenten en behaalde resultaten.

Naast de 85 miljoen structureel voor gemeenten maakt het kabinet 14 miljoen per jaar beschikbaar voor landelijke en bovenregionale initiatieven van maatschappelijke organisaties.

Volgens de Decembercirculaire 2016 ontvangt Oost Gelre € 80.000,- voor 2017.

De PvdA heeft hierover de volgende vragen aan het college:

  1. Heeft het college al een inventarisatie gemaakt van mogelijke gegadigden voor deze uitkering?
  2. Heeft het college al concrete plannen gemaakt voor een mogelijke besteding van dit bedrag?

Namens de PvdA fractie,
Derk Venema, commissielid